Osoby, które nie skończyły jeszcze 30 lat, oraz długotrwale pozostające bez pracy to dwie spośród kilku wyszczególnionych w przepisach grup bezrobotnych, na których powiatowe urzędy pracy koncentrują swoje działania aktywizacyjne. Również w projekcie ustawy o aktywności zawodowej, która ma wejść w życie od przyszłego roku, przewidziane zostały rozwiązania mające pomagać w doprowadzaniu do ich zatrudnienia.

Zalecenia UE

W przypadku osób młodych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło zrezygnować z dalszego utrzymywania adresowanych wyłącznie do nich instrumentów aktywizacji, aby urzędy pracy mogły stosować jak najszerszy wachlarz form pomocy. Resort zaproponował wprowadzenie regulacji wypełniających zalecenia Rady UE z 30 października 2020 r. „Pomost do zatrudnienia - wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”. I tak projekt nowej ustawy m.in. przewiduje, że co najmniej jeden z pracowników PUP zajmujący stanowisko doradcy ds. zatrudnienia będzie pełnił funkcję doradcy ds. osób młodych, a jego zadaniem będzie przygotowanie dla nich indywidualnego planu działania (IPD). O ile bowiem nowe przepisy zakładają co do zasady odejście od obowiązku tworzenia go dla każdej rejestrującej się w urzędzie pracy osoby, o tyle ten wymóg będzie zachowany w odniesieniu do osób poniżej 30. roku życia. Z kolei sporządzenie IPD będzie poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych takiej osoby.
Reklama
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy