Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 517 tys. w październiku wobec 518 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec września 2022 r. wyniosła 5,1%.

Reklama