Podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, analizie będzie mogła być poddana również kwestia uprawnień nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy – wskazał wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat

Kwestię wprowadzenia dodatkowej nagrody jubileuszowej dla nauczycieli poruszyli w interpelacji posłowie: Alicja Łuczak, Karolina Pawliczak, Mateusz Bochenek, Magdalena Małgorzata Kołodziejczak i Patryk Jaskulski. Parlamentarzyści wskazywali, że pracownikom niepedagogicznym szkoły przysługuje nagroda jubileuszowa na mocy ustawy o pracownikach samorządowych w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 45 lat. Natomiast najwyższa nagroda jubileuszowa dla nauczycieli to 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat.

Reklama

W odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że powołany przez resort Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli będzie przygotowywał propozycje rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie wynagradzania, awansu zawodowego i oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emerytur oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

„Podczas prac grupy roboczej, która zajmie się wynagrodzeniami nauczycieli, analizie będzie mogła być poddana również kwestia uprawnień nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Wypracowany projekt zmian zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – wskazał wiceminister Kiepura.

Szacowany maksymalny koszt z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej to około 70,2 mln zł

Wiceszef MEN dodał, że szacowany maksymalny koszt z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w 2024 roku, wyniósłby około 70,2 mln zł.

„Do oszacowanego kosztu proponowanych rozwiązań nie doliczono kosztu pochodnych od wynagrodzeń po stronie pracodawcy ponieważ przychód z tytułu nagród jubileuszowych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – poinformowano w odpowiedzi na interpelację.

Nagroda jubileuszowa w przepisach aktualnie obowiązujących

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Karty nauczyciela, nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w wysokości 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 25 lat pracy – 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 30 lat pracy – 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego, za 35 lat pracy – 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego oraz za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

mr/

Źródło: SSPAP