Jakie będzie wynagrodzenie minimalne i o ile wzrosną wypłaty w poszczególnych sektorach budżetówki?

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2024 roku?

Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obejmie ponad 3 mln osób. Wraz z płacą minimalną rosną też inne świadczenia, m.in. dodatek za pracę w nocy.

Reklama

Zgodnie z ustawą, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca. Taki mechanizm rząd zastosował w tym roku. Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4242 zł, a stawka godzinowa do 27,70 zł.

Według szacunków MRPiPS w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracujących.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia od 1 lipca 2024 roku?

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2024 r. nastąpi kolejna podwyżka pensji. Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników w podmiotach leczniczych wzrosną średnio o około 820 zł.

9 lutego prezes GUS ogłosił kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2023, która wyniosła 7155,48 zł. Dlatego gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych działalności podstawowej w podmiotach leczniczych wzrosną od 1 lipca 2024 średnio o 819,85 zł.

Nowe minimalne stawki brutto w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 to 10 375,45 zł dla lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (wzrost o 1 173,53 zł). 9 230,57 zł - dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, dla pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (wzrost o 1 044,04 zł).

Minimalna stawka dla lekarza bądź lekarza dentysty bez specjalizacji wynosi 8 515,02 zł (wzrost o 963,10 zł), a dla lekarza stażysty – 6 797,71 zł (wzrost o 768,87 zł). Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją będzie musiał otrzymać minimalną stawkę w wysokości 7 298,59 zł (wzrost o 825,52 zł).

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji – 6 726,15 zł (wzrost o 760,77 zł).

Minimalna stawka dla opiekuna medycznego oraz pozostałych pracowników ze średnim wykształceniem wynosi 6 153,71 zł i jest to wzrost o 696,02 zł. Pracownicy działalności podstawowej, inni ci wykonujący zawód medyczny z wykształceniem wyższym (m.in. sanitariusz i salowa) – 7 155,48 zł (wzrost o 809,33 zł), z wykształceniem średnim – 5 581,27 zł (wzrost o 631,27 zł), a poniżej wykształcenia średniego – 4651,06 zł (wzrost o 526,06 zł).

Rządzowy dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej

Pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają od 1 lipca dodatek motywacyjny do wynagrodzeń w wysokości 1 tys. zł brutto miesięcznie. Dofinansowanie obejmie ok. 200 tys. osób. Dodatek motywacyjny zostanie przyznany na podstawie programów skierowanych do konkretnych grup pracowników od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach dodatek będzie przyznawany od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie wynagrodzeń w kwocie 1 tys. zł brutto od lipca obejmie ok. 133 tys. pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie.

Chodzi m.in. o osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej; powiatowych centrach pomocy rodzinie; centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej; placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodkach interwencji kryzysowej; ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi (np. w środowiskowych domach samopomocy), dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy. Łączna kwota środków przeznaczona dla tej grupy osób wynosi w całym okresie realizacji programu ok. 6,7 mld zł.

Z kolei dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez samorządy (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie. To m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych. Zgodnie z szacunkami resortu wsparciem zostanie objętych ok. 23 tys. takich osób, a na realizację programu w latach 2024-2027 zaplanowano 1,16 mld zł.

Oddzielny program dotyczy wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jak podało MRPiPS, wsparciem zostanie objętych 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). Na ten cel zaplanowano 157,5 mln zł.

Podniesienie wynagrodzenia dotyczy także 32 tys. pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak – jak zauważył resort – w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przewidziano objąć podwyżkami wynagrodzenia blisko 48 tys. pracowników. Budżet programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł. Program obejmie wszystkich pracowników żłobków, klubów dziecięcych albo dziennych opiekunów prowadzonych przez samorząd; samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych; samorządowych instytucji opieki.

W razie zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Wprowadzenie programów w sprawie dodatków do wynagrodzeń umożliwiają nowelizacje: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja.

Autorki: Karolina Kropiwiec, Aleksandra Kiełczykowska