© 2014 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl - najnowsze wiadomości 2014-11-24T16:41:38+01:00 INFOR BIZNES PL S.A. http://forsal.pl/atom/najnowsze Komorowski: Nie ma podstaw do kwestionowania wyników wyborów. http://forsal.pl/artykuly/837375,komorowski-o-wyborach-nie-ma-podstaw-do-kwestionowania-wynikow.html 2014-11-24T15:23:05Z 2014-11-24 16:18 <p>Prezydent uważa, że nie ma podstaw do kwestionowania rezultatów wyborów samorządowych. Na specjalnej konferencji prasowej Bronisław Komorowski podkreślił, że wszelkie zastrzeżenia co do przebiegu głosowania powinny być zgłaszane do sądów. Zaapelował też do wszystkich o udział w drugiej turze wyborów. Będzie to, jak powiedział, udział w obronie polskiej demokracji.</p><p> Prezydent powiedział, że obecnie<strong> najważniejsze jest dokończenie wyborów samorządowych</strong>. Na drugim miejscu jest uregulowanie sytuacji w Państwowej Komisji Wyborczej, a na trzecim zmiany prawa wyborczego, prowadzące między innymi do oddawania wielu głosów nieważnych. Komorowski zapowiedział przeprowadzenie konsultacji politycznych, a następnie zmiany prawa wyborczego. Przyznał jednak, że będzie to proces długotrwały.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/galerie/836825,zdjecie,1,czarne-dziury-bezrobocia-kontra-pelna-rownowaga-na-rynku-pracy-ranking-polskich-powiatow.html" title="Bezrobocie w polskich powiatach. Sprawdź, jak wygląda rynek pracy w twoim regionie"> Bezrobocie w polskich powiatach. Sprawdź, jak wygląda rynek pracy w twoim regionie</a></p><h2>Powtórzenie wyborów to niebezpieczny precedens</h2><p> </p><p>Prezydent powiedział, że jego dzisiejsze spotkanie z konstytucjonalistami dotyczyło między innymi pomysłu <strong>skrócenia kadencji samorządów i powtórzenia wyborów</strong>. Zaproszeni przez prezydenta prawnicy wypowiedzieli się co do tego sceptycznie zwracając uwagę, że przez skrócenie kadencji powstałby niebezpieczny dla państwa precedens. Prezydent dodał, że wszyscy jego goście uznali, iż powtórzenie wyborów byłoby sprzeczne z prawem.<br /> </p><p>Zdaniem Bronisława Komorowskiego, część polityków stara się rozwiązywać problemy, a część wykorzystuje je do własnych celów. Prezydent powiedział, że będzie szukał ludzi, z którymi będzie mógł współpracować przy zmianie prawa wyborczego. Zapowiedział, że Kancelaria Prezydenta będzie pracowała z prawnikami nad takimi zmianami w Kodeksie Wyborczym, które pozwolą wyeliminować nieprawidłowości. Komorowski dodał, że spotka się jutro z prezesami najważniejszych sądów, aby rozmawiać o sytuacji powstałej po dymisji członków Państwowej Komisji Wyborczej. Przypomniał, że osoby te powoływali wszyscy prezydenci niepodległej Polski, a wybory te zatwierdzali urzędujący wtedy szefowie rządów. <br /> </p><p>Prezydent podkreślił, że o wynikach wyborów decydują oddane głosy, a nie wyniki badań exit pools. Dodał, że w poprzednicy wyborach różne partie miały pierwszy numer na listach, ale nikt przeciwko temu nie protestował. Bronisław Komorowski powiedział, że czas ogłoszenia wyników wyborów był opóźniony w stosunku do oczekiwań, ale mieścił się w granicach prawa. Nie było więc powodów do kwestionowania wyników wyborów. Komorowski dodał, że nie rozumie postawy partii, które kwestionują wynik głosowania 16 listopada, a jednocześnie wzywają do poparcia swych kandydatów w drugiej turze wyborów.&#160;</p><h2>Komorowski: Niepokoi duży procent głosów nieważnych </h2><p>Prezydent oświadczył jednak, że niepokoi go duży procent głosów nieważnych w wyborach do sejmików wojewódzkich. Zauważył przy tym, że wzrost liczby takich głosów staje się nową podstawą do kwestionowania wyników wyborów. Komorowski powiedział, powołując się na wyniki badań socjologicznych, że dla obywateli najważniejsze są wybory prezydentów i burmistrzów miast, a nie wybory do sejmików. Prezydent zauważył, że <strong>ordynacja wyborcza</strong> nie pozwala na rozróżnienie głosów, które są nieważne, gdyż nie skreślono żadnego kandydata, od tych, przy których wyborca się pomylił. </p><p>Część głosów nieważnych może więc być <strong>wyrazem protestu przeciwko wszystkim partiom politycznym. </strong>Komorowski wyraził opinię, że autorzy Kodeksu Wyborczego nie wzięli pod uwagę problemów, wynikających ze stosowania kart wyborczych w formie broszurek. <br /> </p><p>Prezydent podziękował przeszło 200 tysiącom ludzi, którzy w trudnych warunkach liczyli głosy w komisjach wyborczych wszystkich szczebli. Podziękował też wszystkim mężom zaufania.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/837283,wielki-projekt-sie-chwieje-plan-modernizacji-armii-do-2022-klapa.html" title="Wielki projekt się chwieje. Plan modernizacji armii do 2022 klapą"> Wielki projekt się chwieje. Plan modernizacji armii do 2022 klapą</a></p> Usługi na europejskim poziomie. Wiarygodność naszego rynku finansowego rośnie. http://forsal.pl/artykuly/837370,uslugi-na-europejskim-poziomie-wiarygodnosc-naszego-rynku-finansowego-rosnie.html 2014-11-24T15:02:47Z 2014-11-24 15:54 <p>W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Grupa KDPW otrzymała dwie bardzo istotne decyzje organów nadzorczych, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami i otwierają drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność naszego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją, że usługi post-transakcyjne oferowane w Polsce są zgodne z międzynarodowymi standardami.</p><p>Jedna z decyzji dotyczy autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, druga – rejestracji Repozytorium, Transakcji w KDPW (KDPW_TR). Obydwie są wynikiem zapisów rozporządzenia EMIR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.</p><p>Celem rozporządzenia EMIR jest zwiększenie transparentności rynku oraz redukcja ryzyka kredytowego i systemowego, związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji pochodnych rynku pozagiełdowego (OTC). Regulacja ta wprowadziła także standardy funkcjonowania izb rozliczeniowych typu CCP i ich europejskiej autoryzacji, nałożyła obowiązek rozliczania określonych klas derywatów OTC w autoryzowanych izbach, jak również uregulowała funkcjonowanie repozytoriów transakcji i wprowadziła obowiązek przekazywania do repozytoriów informacji o wszystkich zawieranych kontraktach pochodnych (zarówno z rynku OTC, jak i rynku regulowanego). </p><h2>Unijna autoryzacja KDPW_CCP</h2><p>8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenia EMIR. Pozytywna opinia międzynarodowego Kolegium, a finalnie stosowna decyzja KNF, pozwala KDPW_CCP na działalność jako autoryzowane CCP w całej Unii Europejskiej, a zwłaszcza pełnoprawnie rozszerza zakres usług izby na obsługę międzybankowego rynku derywatów OTC.</p><p>Unijna autoryzacja KDPW_CCP pozwala aktualnie na centralne rozliczanie derywatów z rynku OTC denominowanych w PLN. Już teraz KDPW_CCP oferuje rozliczanie następujących instrumentów:</p><p>• Forward Rate Agreements (FRA)<br />• Interest Rate Swaps (IRS)<br />• Overnight Index Swaps (OIS)<br />• Basis Swaps<br />• Transakcje REPO</p><p>Pod koniec listopada 2014 r. KDPW_CCP złoży wniosek o rozszerzenie autoryzacji o kolejne instrumenty: IRS, OIS, FRA - denominowane w euro.</p><p>KDPW_CCP dzięki autoryzacji jako centralny kontrpartner uzyskała status kwalifikowanego kontrahenta centralnego (zgodnie z definicją CRR, czyli europejskiego rozporządzenia Capital Requirements Regulation). Dzięki temu wymogi kapitałowe dla instytucji finansowych z tytułu transakcji rozliczanych w KDPW_CCP jako kwalifikowanym CCP są o wiele bardziej atrakcyjne:</p><p>• niższa waga ryzyka dla ekspozycji z tytułu transakcji (2% dla CCP vs. 20-100% dla instytucji),<br />• brak korekty wyceny kredytowej (CVA – credit value adjustments). W przypadku instrumentów pochodnych OTC nierozliczanych centralnie, instytucje wyznaczają dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu korekty CVA, która odzwierciedla bieżącą wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta wobec instytucji.</p><p>Autoryzacja KDPW_CCP poprzedzona była realizacją szeregu projektów dostosowujących usługi i funkcjonowanie izby do europejskich wymogów. Wszystkie te działania znacząco podniosły bezpieczeństwo rozliczanych w KDPW_CCP transakcji. Konieczne było wprowadzenie pojęcia nowacji rozliczeniowej do polskiego porządku prawnego (zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w celu spełnienia definicji centralnego kontrpartnera przez KDPW_CCP. Niezbędne było podniesienie kapitału KDPW_CCP (aktualnie to 229 mln PLN), który może być wykorzystany do wspierania płynności rozliczeń w razie niewypłacalności któregoś z uczestników izby. Zmianie uległa kolejności uruchamiania środków w systemie gwarantowania rozliczeń, wprowadzona została usługa rozliczania derywatów z rynku OTC w KDPW_CCP.</p><h2>Rejestracja Repozytorium Transakcji w KDPW przez ESMA</h2><p>Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako pierwszy podmiot w regionie Europy Środkowej – i jak do tej pory jedyny - uruchomił repozytorium transakcji KDPW_TR. 7 listopada 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. KDPW_TR było jedną z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie (dziś jest ich 6). </p><p>Wniosek rejestracyjny dotyczył możliwości rejestracji wszystkich rodzajów kontraktów objętych obowiązkiem raportowania (zarówno derywatów giełdowych jak i OTC), zatem instytucje finansowe nie muszą korzystać z usług dwóch lub kilku repozytoriów.</p><p>Dzięki tej usłudze wszystkie podmioty zobowiązane prawem do raportowania informacji o zawieranych kontraktach w instrumentach pochodnych mogą wypełnić to obligo, korzystając z polskich rozwiązań. Ale rejestracja KDPW_TR w ESMA umożliwia mu działanie na terenie całej Unii Europejskiej. <br />Obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji wszedł w życie 12 lutego 2014 r. Od tego czasu KDPW_TR zarejestrowało ponad 64 mln raportów, a jego uczestnikami jest 170 podmiotów, w tym 9 zagranicznych. </p><p>Dobra infrastruktura to podstawa efektywnego rynku. W tej materii polski rynek jest jednym z europejskich liderów. Lepiej być jednym z pierwszych i przyciągać do siebie firmy, niż ociągać się przy wprowadzaniu zmian i ryzykować, że nasze instytucje finansowe będą szukały odpowiednich rozwiązań poza granicami Polski. Zwłaszcza, że większość opisanych rozwiązań ma lub w przyszłości będzie miało charakter obligatoryjny. Ich brak na krajowym rynku wymusiłoby konieczność korzystania z oferty zagranicznych izb, czy repozytoriów transakcji. </p> ARP chce wspierać komercyjne wykorzystanie polskich wynalazków. Czy skutecznie?. http://forsal.pl/artykuly/837371,arp-chce-wspierac-komercyjne-wykorzystanie-polskich-wynalazkow-czy-skutecznie.html 2014-11-24T15:09:47Z 2014-11-24 15:50 <p>Do tej pory ARP ratowała firmy w kłopotach, teraz mają wesprzeć także inwestycje i innowacje. Kierownictwo Agencji Rozwoju Przemysłu przestawiło plany rozwoju spółki do 2020 roku. To kolejna instytucja, które będzie wspierać współpracę nauki i biznesu.</p><p> Spółka w ciągu 6 lat zainwestuje w innowacje około 1 miliarda 300 milionów złotych. Prezes ARP Aleksandra Magaczewska wyjaśnia, że w tym celu powstała specjalna spółka, ARP Venture. Na wsparcie mogą liczyć także małe i średnie firmy. </p><p>Specjaliści ocenią możliwości połączenia takiej firmy z większym podmiotem i poszukają odpowiedniego inwestora. Magaczewska dodała, że firmy będą mogły korzystać z zaplecza technologicznego i współpracy takich podmiotów, jak na przykład<strong> Instytut Wzornictwa Przemysłowego.</strong> Agencja zapewni też wsparcie zarządcze i marketingowe.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/837041,ranking-sektorow-energetycznych-niemiecka-wydajnosc-i-marnotrawstwo-w-usa.html" title="Ranking sektorów energetycznych: wydajność UE i marnotrawstwo USA"> Ranking sektorów energetycznych: wydajność UE i marnotrawstwo USA</a></p><h2>ARP ma połączyć naukę i biznes. A próbowało już wielu</h2><p>Minister skarbu państwa, Włodzimierz Karpiński przyznaje, że jest wiele agencji i instytucji, które zajmują się wspieraniem innowacyjności. Szef resortu skarbu zapewnia jednak, że Agencja Rozwoju Przemysłu będzie tą instytucją, której<strong> uda się połączenie nauki i biznesu.</strong> Zdaniem ministra wskazują na to dotychczasowe doświadczenia z sektora przemysłowego.</p><p>Łącznie na wsparcie restrukturyzacji inwestycji i innowacji agencja planuje wydać do 2020 roku ponad 3 miliardy złotych.<br /> Aleksandra Magaczewska kieruje ARP od początku sierpnia. Zastąpiła ona Wojciecha Dąbrowskiego, który został prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.</p><h2>Nie tylko ARP</h2><p> Wsparciem tak zwanych innowacji zajmują się już między innymi, przynajmniej według swojego statutu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie wszystkie z tych instytucji są w stanie wykazać się prawdziwymi efektami i skutecznością tych działań.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/galerie/836825,zdjecie,1,czarne-dziury-bezrobocia-kontra-pelna-rownowaga-na-rynku-pracy-ranking-polskich-powiatow.html" title="Bezrobocie w polskich powiatach. Sprawdź, jak wygląda rynek pracy w twoim regionie">Bezrobocie w polskich powiatach. Sprawdź, jak wygląda rynek pracy w twoim regionie</a></p> Szczurek: Korzystniejsze ulgi podatkowe na dzieci będą obowiązywały już za 2014 r.. http://forsal.pl/artykuly/837363,szczurek-korzystniejsze-ulgi-podatkowe-na-dzieci-beda-obowiazywaly-juz-za-2014-r.html 2014-11-24T14:47:47Z 2014-11-24 15:47 <p>Ponad milion rodzin skorzysta z nowych zasad przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wyższe ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko oraz zwrot niewykorzystanej ulgi w przypadku rodziców mniej zarabiających.</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/826563,dzieci-moga-kosztowac-polske-nawet-3-6-mld-zl-czy-budzet-to-udzwignie.html" title="Dzieci mogą kosztować Polskę nawet 3,6 mld zł. Czy budżet to udźwignie?"> Dzieci mogą kosztować Polskę nawet 3,6 mld zł. Czy budżet to udźwignie?</a></p><h2>Komu się należy ulga na dzieci za 2014 r.?</h2><p>Na dzieci, które urodziły się w 2014 roku też ulga będzie przysługiwać, ale w części proporcjonalnej do długości życia dziecka, czyli będzie ją można odliczyć za miesiące w których dziecko było już na świecie. </p><p><strong>Minister Mateusz Szczurek </strong>dodaje, że rodziny mniej zarabiające i płacące podatki mniejsze niż wyniosłaby ulga - skorzystają z kwoty ulgi w pełnej wysokości . Taka rodzina dostanie zwrot z urzędu skarbowego , w formie przelewu, uwzględniającego również niewykorzystaną kwotę ulgi podatkowej. W pierwszej połowę roku, rodziny, które nie zarabiały zbyt dużo a mają liczne potomstwo mogą otrzymać przelew w wysokości nawet kilku tysięcy złotych - wyjaśnia minister finansów. </p><p> <strong>Na pierwsze i drugie dziecko </strong>jak dotąd będzie przysługiwać kwota po 1 112 złotych. <strong>Na trzecie dziecko </strong>ulga wzrośnie z 1 668 złotych do 2 000, a <strong>na czwarte i kolejne dzieci </strong>kwota odliczenia podniesie się z 2 240 złotych do 2 700. </p><p> Według wyliczeń resortu finansów, w 2015 roku budżet państwa może to kosztować około miliarda złotych, ale ostateczne wydatki zależeć będą od dzietności rodzin. Według szacunków ze zmian skorzystają rodzice około 2 milionów dzieci .</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/837340,wielka-emigracja-60-proc-hiszpanow-chce-pracowac-za-granica.html" title="Wielka emigracja. 60 proc. Hiszpanów chce pracować za granicą"> Wielka emigracja. 60 proc. Hiszpanów chce pracować za granicą</a><a href="http://forsal.pl/artykuly/837340,wielka-emigracja-60-proc-hiszpanow-chce-pracowac-za-granica.html" title="Wielka emigracja. 60 proc. Hiszpanów chce pracować za granicą"></a></p> Alarm w Czechach. Trucizna w paczce do czeskiego wicepremiera. http://forsal.pl/artykuly/837357,alarm-w-czechach-trucizna-w-paczce-do-czeskiego-wicepremiera.html 2014-11-24T14:11:26Z 2014-11-24 14:58 <p>Alert dla czeskich służb bezpieczeństwa. W przesyłce adresowanej do wicepremiera, ministra finansów Andreja Babisza znaleziono fiolki zawierające truciznę. List z fiolkami wysłano ze Słowenii na prywatny adres ministra. Wykonane przez Instytut Ochrony Jądrowej, Chemicznej i Biologicznej badania zawartości fiolek potwierdziły, że znajdowała się w nich śmiertelna dawka trucizny. Policja na razie nie ujawniła jej nazwy.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/837292,ile-putin-zaplaci-za-krym-i-donbas-w-rosyjskim-budzecie-nie-ma-juz-rezerw.html" title="Ile Putin zapłaci za Krym i Donbas? W rosyjskim budżecie nie ma już rezerw"> Ile Putin zapłaci za Krym i Donbas? W rosyjskim budżecie nie ma już rezerw</a></p><p>To nie pierwsza w tych dniach tego rodzaju przesyłka. W ubiegłym tygodniu nadeszła z jednego krajów północnej Europy. Otrzymał ją minister spraw wewnętrznych Milan Chowanec. Analiza potwierdziła, że fiolce była substancja spreparowana na bazie cyjanku potasu. Nieznane substancje, które w listach otrzymały w tych dniach kancelaria prezydenta i komercyjna telewizja Prima okazały się niegroźne dla życia ludzi. Policja jest oszczędna w upublicznianiu jakichkolwiek informacji ze względu na dobro śledztwa. Wiadomo tylko, że w tej sprawie współpracuje z zagranicznymi kolegami. </p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też:<a href="http://forsal.pl/artykuly/837307,bank-swiatowy-wyjawia-niewygodna-prawde-nic-nie-powstrzyma-globalnej-zmiany-klimatu.html" title="Bank Światowy wyjawia niewygodną prawdę? „Nic nie powstrzyma globalnej zmiany klimatu”"> Bank Światowy wyjawia niewygodną prawdę? „Nic nie powstrzyma globalnej zmiany klimatu”</a></p> Sprzedaż leków na rynkach wschodzących odnotuje 2-cyfrowy wzrost do 2017. http://forsal.pl/artykuly/837352,coface-sprzedaz-lekow-na-rynkach-wschodzacych-odnotuje-2-cyfrowy-wzrost-do-2017.html 2014-11-24T13:38:08Z 2014-11-24 14:17 <p> Pozwoli to w pewnym stopniu zniwelować skutki polityki cięć budżetowych w Europie, zapoczątkowanych w okresie kryzysu finansowego, ocenia ekonomistka sektora farmaceutycznego w Coface Khalid Aït-Yahia. </p><p><strong>Uzależnienie sektora farmaceutycznego od sytuacji gospodarczej w krajach europejskich</strong> okazało się wyniszczające dla tej branży w czasie kryzysu w latach 2008-2009 oraz w okresie zadłużenia z lat 2011-2012. Państwa, które są głównym źródłem finansowania tej branży, były wręcz zmuszone do obcięcia wydatków na opiekę zdrowotną, aby zmniejszyć wzrost zadłużenia, co doprowadziło do redukcji refundacji leków. W efekcie, udział wydatków na leki w PKB spadł w latach 2003-2011 z 14,9 proc. do 13,4 proc. </p><p>Firmy farmaceutyczne, szczególnie osłabione zmniejszeniem wydatków na opiekę zdrowotną w Europie, mają teraz nadzieję na ożywienie, ekspansję na nowe rynki oraz inwestycje na rynkach niszowych w celu wyjścia z impasu. </p><p>Coface podkreśla, że aby zwiększyć wydajność, firmy farmaceutyczne zwracają się w stronę rynków wschodzących, których starzejące się populacje czynią z nich przyszłe rynki wzrostu zbytu. Ponadto, ostatnie regulacje polityczne w zakresie ochrony zdrowia w nowo uprzemysłowionych krajach, ułatwiają dostęp do opieki zdrowotnej. </p><p>- Zjawisko 'pharmerging' staje się nowym Eldorado europejskich firm farmaceutycznych. W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych sprzedaż leków na rynkach wschodzących powinna odnotować dwucyfrowy wzrost do 2017 r. Ten potencjał częściowo zniweluje skutki polityki cięć budżetowych w Europie. Największe grupy w branży zyskują aktualnie wzrost, którego im brakowało, na rynkach rozwiniętych - wyjaśnia ekonomista sektora farmaceutycznego w Coface Khalid Aït-Yahia, cytowana w komunikacie. </p><p><strong>Coface </strong>wskazuje także, że kosztem firm farmaceutycznych promowano politykę wspierającą leki generyczne - organy państwowe zachęcały lekarzy do ich przepisywania, a konsumenci stosowali te leki ze względu na ich większy zakres refundacji. Wreszcie współzależność krajów europejskich w zakresie cen napędza tzw. efekt skapywania ("trickle-down effect") tych zmniejszonych wydatków na opiekę zdrowotną. </p><p>- Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek władze publiczne regulują cały proces wprowadzania leków na rynek. Przykład tego stanowią polityki cenowe, takie jak 'Medycyna oparta na wartości'. Firmy farmaceutyczne muszą teraz udowodnić, że oprócz skuteczności terapeutycznej nowa substancja poprawia także jakość życia pacjenta. Przeszkody te spowalniają proces wprowadzania leków na rynek i z dużym prawdopodobieństwem zmniejszają wartość refundacyjną produktów firm farmaceutycznych, które jednocześnie muszą stawić czoła konkurencji ze strony producentów leków generycznych - podkreśla Coface.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/837321,wotum-nieufnosci-dla-szefa-ke-juncker-przyznaje-sie-do-winy.html">Wotum nieufności dla szefa KE? Juncker przyznaje się do winy</a></p><p><strong>Leki generyczne stanowią aktualnie ponad 50 proc. rynku</strong> pod względem wielkości sprzedaży (w 2013 r. stosunek ten wynosił 46–54% na korzyść leków generycznych). W przypadku leków generycznych, wytworzonych z substancji, które stały się powszechnie dostępne, nie trzeba ponosić kosztów badawczo-rozwojowych, mogą więc one mieć znacznie niższe ceny niż oryginalne leki. </p><p>- Kolejną tendencją widoczną wśród firm farmaceutycznych jest przenoszenie działalności badawczo-rozwojowej na mniejszy, ale bardziej opłacalny rynek. Nisza najbardziej złożonych chorób zachęca sektor farmaceutyczny do dokonania strategicznego repozycjonowania. Ten wysoce pożądany rozwój dotyczy chorób, których leczenie jest bardzo kosztowne i często finansowane przez rządy - zaznacza Coface. </p><p>Firmy farmaceutyczne planują wzrost w obszarach złożonego leczenia, takich jak onkologia, leczenie cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. W Europie ta perspektywa staje się rzeczywistością dla firm farmaceutycznych dzięki ścisłej współpracy z największymi światowymi centrami badawczymi, które stanowią główne źródła istotnych badań nad zrozumieniem chorób trudnych w leczeniu.&nbsp;</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/837277,koniec-naduzyc-w-polsce-firmy-zaplaca-za-korupcje.html">Koniec nadużyć w Polsce? Firmy zapłacą za korupcję</a></p> Spełnia się czarny sen Gruzji. Abchazja chce się integrować z Rosją. http://forsal.pl/artykuly/837347,spelnia-sie-czarny-sen-gruzji-abchazja-chce-sie-integrowac-z-rosja.html 2014-11-24T13:08:09Z 2014-11-24 14:04 <p>Moskwa i Suchumi zamierzają podpisać porozumienie o „sojuszu i strategicznym partnerstwie”.<br /> </p><p>Gospodarz Kremla zapowiedział, że wraz z podpisaniem tego dokumentu dwukrotnie zwiększy się pomoc finansowa Rosji dla <strong>Abchazji.</strong> Natomiast samozwańczy prezydent tego kaukaskiego regionu podkreślił, że liczy na współpracę w sferach bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Z informacji wcześniej publikowanych przez rosyjskie media wynika, że porozumienie rosyjsko-abchaskie przewiduje stworzenie wspólnych oddziałów wojskowych i zobowiązuje do wzajemnej obrony. </p><p><strong>Abchazja</strong> ma również przyjąć rosyjskie przepisy podatkowe i celne. Przeciwko podpisaniu dokumentu występują władze Gruzji. Gruzińskie MSZ nazwało dokument „próbą aneksji Abchazji”. Ten separatystyczny region uznawany jest za integralną część Gruzji, czasowo okupowaną przez rosyjskie wojska.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/837292,ile-putin-zaplaci-za-krym-i-donbas-w-rosyjskim-budzecie-nie-ma-juz-rezerw.html" title="Ile Putin zapłaci za Krym i Donbas? W rosyjskim budżecie nie ma już rezerw">Ile Putin zapłaci za Krym i Donbas? W rosyjskim budżecie nie ma już rezerw</a></p><p><span class="psav_slideshow">psav slideshow</span></p> Wieloryby połączą Islandię z Japonią. http://forsal.pl/artykuly/837346,wieloryby-polacza-islandie-z-japonia.html 2014-11-24T13:05:23Z 2014-11-24 14:03 <p>Nadszedł więc czas - dodał - by związki te umocnić szczególnie w dziedzinach, w których obie strony działają podobnie.<br /> </p><p>Pod tym stwierdzeniem kryje się - zdaniem islandzkich mediów - taki sam stosunek do połowów wielorybów. Oba kraje mimo międzynarodowych protestów nadal na nie polują.<strong> Japonia jest też głównym odbiorcą mięsa wielorybiego dostarczanego przez Islandczyków</strong>. Ponad 70 procent islandzkiego eksportu do Japonii stanowią produkty przemysłu rybnego. W tej kategorii kryje się też mięso tych ogromnych ssaków. <br /> </p><p>Podczas spotkania w Tokio minister Sveinsson oraz jego japoński kolega Fumio Kishida zgodnie stwierdzili, że polowania na wieloryby są głęboko zakorzenione w kulturze obu krajów. Islandzki gość zapowiedział podjęcie działań mających przekonać międzynarodową opinię, że kontynuowanie polowań nie szkodzi ani wielorybiej populacji, ani też całemu ekosystemowi.<br /> Międzynarodowa Komisja Wielorybnicza we wrześniu wprowadziła dalsze ograniczenia w akceptacji połowów tych zwierząt w tzw. celach badawczych.</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/837321,wotum-nieufnosci-dla-szefa-ke-juncker-przyznaje-sie-do-winy.html">Wotum nieufności dla szefa KE? Juncker przyznaje się do winy</a></p> Wielka emigracja. 60 proc. Hiszpanów chce pracować za granicą. http://forsal.pl/artykuly/837340,wielka-emigracja-60-proc-hiszpanow-chce-pracowac-za-granica.html 2014-11-24T12:45:14Z 2014-11-24 13:45 <p>Przyczyny opuszczania kraju to trwający szósty rok kryzys i bezrobocie wśród młodzieży, którego poziom przekracza w Hiszpanii 53 procent. <br /> </p><p>Manuel ma 28 lat, jest absolwentem geologii i od skończenia studiów jest bezrobotny. Postanowił wyemigrować do Norwegii, która poszukuje inżynierów. - Przygotowuję się najlepiej jak potrafię. Uczę się języków. I niedługo, w ciągu najbliższych miesięcy, wyjadę - mówi Manuel. <br /> </p><p>Z badań Instytutu Vodafone wynika, że trzech na czterech młodych Hiszpanów uważa, że ma większe szanse na znalezienie pracy w innym kraju europejskim. A <strong>70 procent ankietowanych twierdzi, że czeka ich trudniejsze życie niż miało pokolenie ich rodziców. </strong><br /> </p><p>Odkąd w 2008 roku rozpoczął się kryzys, z Hiszpanii wyjechało ponad 250 tysięcy osób poniżej 35. roku życia. Emigrujący najczęściej wybierają kraje Unii Europejskiej oraz Amerykę Południową.&#160;</p><p>&gt;&gt;&gt; Polecamy: <a href="http://forsal.pl/artykuly/837269,wojujacy-islam-wdziera-sie-do-europy-najwiekszym-zagrozeniem-sa-imigranci.html">Wojujący islam wdziera się do Europy. Największym zagrożeniem są imigranci </a></p> Jędrzejak: Amerykańskie indeksy z nowymi rekordami. http://forsal.pl/artykuly/837337,jedrzejak-amerykanskie-indeksy-z-nowymi-rekordami.html 2014-11-24T12:36:54Z 2014-11-24 13:33 <p>Popołudniu uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnęły natomiast informacje napływające ze Stanów Zjednoczonych, gdzie piątkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się nowymi rekordami. Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym wzrostom były doniesienia o znacznie lepszych od prognozowanych wynikach spółek tworzących indeks S&amp;P 500. W efekcie, koniec tygodnia zakończył się umocnieniem najważniejszych amerykańskich indeksów – S&amp;P zyskał 0.55%, Dow Jones Industrial – 0.51%, natomiast Nasdaq Composite – 0.24%. </p><p>Podczas dzisiejszej sesji pozytywnym zaskoczeniem okazały się wiadomości docierające zza Odry, gdzie w listopadzie indeks instytutu Ifo – uchodzący za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł o stanie niemieckiej gospodarki – nieoczekiwanie wzrósł do poziomu 104.7 pkt. Istotny wpływ na przebieg dzisiejszej sesji może mieć również zaplanowana na godz. 15:45 publikacja usługowego indeksu PMI w Stanach Zjednoczonych (prognoza 57.3 pkt). </p><br /><br />