© 2008 INFOR PL S.A. INFOR PL S.A. Forsal.pl - najnowsze wiadomości 2014-04-18T15:38:13+02:00 INFOR BIZNES PL S.A. http://forsal.pl/atom/najnowsze Kijów potrzebuje nowej konstytucji. Tylko w ten sposób uniknie rozpadu państwa. http://forsal.pl/artykuly/790680,ukraina-potrzebuje-nowej-konstytucji-tylko-w-ten-sposob-uniknie-rozpadu-panstwa.html 2014-04-18T12:21:00Z 2014-04-18 14:21 <p class="tresc"><strong>Ukraińska SRR</strong> łączyła kilka odmiennych pod względem kulturowym, narodowym oraz doświadczeń historycznych terytoriów. Można wyróżnić trzy obszary, tj. Ukrainę Zachodnią, Ukrainę Centralną oraz Ukrainę Południowo-Wschodnią. Oprócz tego swoją odrębność mają Krym oraz Ruś Zakarpacka. Na obszarze Ukrainy zamieszkują także w&#160;sposób zwarty liczne mniejszości narodowe (Rosjanie, Węgrzy, Rusini, Polacy, Rumuni, Tatarzy i&nbsp;inni). Najbardziej znacząca jest licząca osiem milionów mniejszość rosyjska. A&nbsp;obszar południowo-wschodniej Ukrainy zamieszkany jest też przez rosyjskojęzycznych Ukraińców lub osoby identyfikujące się raczej ze swoim regionem („jestem z&nbsp;Donbasu”, „jestem z&nbsp;Odessy”) niż wedle identyfikacji narodowej. </p><p class="tresc">Wydawać by się mogło, że takie państwo przyjmie model ustroju charakteryzujący się znaczną samorządnością poszczególnych regionów, tak jak ma to miejsce współcześnie we Włoszech, w Belgii czy Hiszpanii. Jednakże niepodległa Ukraina powstała jako scentralizowane państwo unitarne, jedynie z&nbsp;nieznaczną autonomią Krymu, gdzie na początku lat 90. nastroje separatystyczne były najsilniejsze (epizod Republiki Krymu). Dla porównania – ukraińskie władze zignorowały dążenia stanowiących większość mieszkańców Rusi Zakarpackiej Rusinów, którzy w&nbsp;1991 r. opowiedzieli się za autonomią tego regionu.</p><p class="tresc">Aż do 2004 r. <strong>proces ukrainizacji </strong>był powolny, stąd nie powodował znaczącej reakcji obronnej. Jego nasilenie zostało po 2004 r. wykorzystane przez Partię Regionów i&nbsp;Wiktora Janukowycza do przejęcia steru rządów w&nbsp;państwie, w&nbsp;oparciu o&nbsp;hasła nawołujące do poszanowania praw mniejszości i&nbsp;regionalizacji państwa. Trzeba zauważyć, że Partia Regionów i&nbsp;Janukowycz w&nbsp;okresie swoich rządów wykonywali jedynie drobne gesty, jak pozbawienie Stepana Bandery tytułu „bohatera Ukrainy” czy odrzucanie nawiązań do dziedzictwa OUN-UPA. W&nbsp;kwestii praw mniejszości dopiero w&nbsp;2012 r. uchwalono ustawę odpowiadającą elementarnym standardom europejskim. Postulat zwiększenia samorządności regionów nie doczekał się realizacji.</p><p class="tresc">&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/790505,separatysci-na-ukrainie-zajmuja-kolejne-placowki.html">Separatyści na Ukrainie zajmują kolejne placówki</a></p><p class="tresc">Rozwiązanie obecnego kryzysu państwowego, w&nbsp;jakim znalazła się Ukraina, możliwe jest tylko poprzez przeprowadzenie reformy instytucjonalno-politycznej obejmującej przyjęcie nowej ustawy zasadniczej.<strong> Nowa ukraińska konstytucja</strong> musi przede wszystkim zawierać gwarancje praw mniejszości narodowych. Stąd należy ją opatrzyć – uznanymi za część wewnętrznego porządku prawnego (o&nbsp;randze konstytucyjnej) – następującymi aktami: konwencją ramową Rady Europy o&nbsp;ochronie mniejszości narodowych oraz Kartą języków regionalnych lub mniejszościowych. W&nbsp;przypadku samorządu terytorialnego, którego wprowadzenie byłoby w&nbsp;przypadku Ukrainy nowością, za część konstytucji winna zostać uznana Europejska karta samorządu terytorialnego. Konstytucja mogłaby przewidywać równość podmiotów (regionów) tworzących Ukrainę, włączając w&nbsp;to niezmienność granic regionów bez ich zgody. Stolicą Ukrainy o&nbsp;statusie miasta wydzielonego oczywiście byłby Kijów. Na poziomie ogólnoukraińskim winny być – w&nbsp;moim przekonaniu – rozstrzygane wszelkie kwestie odnoszące się do problematyki obronności, polityki zagranicznej, wyboru prezydenta i&nbsp;ustroju wspólnych organów państwowych, symboli państwowych Ukrainy, zmiany granic między regionami, polityki imigracyjnej, udzielania azylu, zarządu granicami zewnętrznymi, a&nbsp;także kwestie odnoszące się do gospodarki w&nbsp;znaczeniu ogólnofederalnym (np. ochrona własności intelektualnej, normy dotyczące ochrony środowiska, waluta). Pozostałe kwestie niezastrzeżone wyraźnie dla organów ogólnoukraińskich należałyby do organów regionów. W&nbsp;przypadku urzędu prezydenta federalnego stanowisko to sprawowałyby rotacyjnie (po roku) głowy (przewodniczący) pięciu regionów tworzących Ukrainę. Rząd powinien składać się z&nbsp;premiera i&nbsp;czterech ministrów (sprawy zagraniczne, obrona, gospodarka, mniejszości narodowe i&nbsp;etniczne). Ze względu na znaczącą autonomię historycznych regionów Ukrainy ogólnoukraiński parlament mógłby pozostać organem jednoizbowym, w&nbsp;którym liczba reprezentantów zależałaby od liczby ludności poszczególnych regionów. Na poziomie federalnym stosowane byłyby dwa języki, tj. ukraiński i&nbsp;rosyjski. Każdy z&nbsp;pięciu naturalnych regionów powinien mieć własny parlament i&nbsp;rząd, znaczącą autonomią mogłyby się cieszyć obwody. Konstytucja powinna także zawierać zakaz secesji regionów od państwa ukraińskiego.</p><p class="tresc">Nowy ustrój Ukrainy, tak samo jak granice kraju, należy objąć gwarancjami międzynarodowymi. Memorandum podpisane w&nbsp;Budapeszcie, na które powołują się obecne władze, nie było aktem wiążącym prawnie, a&nbsp;jedynie deklaracją polityczną. Dodatkowo trudno uznawać jego bezwzględne obowiązywanie w&nbsp;warunkach postępującej dezintegracji państwa i&nbsp;obalenia przemocą istniejącego ładu ustrojowego. W&nbsp;przypadku udzielenia tychże gwarancji przez Organizację Narodów Zjednoczonych konieczny jest udział Federacji Rosyjskiej. Wraz z&nbsp;tym Ukraina otrzymałaby status państwa wieczyście neutralnego, który na obszarze poradzieckim posiada już Turkmenistan.</p><p class="tresc">Moim zdaniem taka reforma to jedyne rozwiązanie mogące powstrzymać rozpad państwa i&nbsp;pogłębianie się chaosu politycznego za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie uwzględnia ono interesy wszystkich obywateli żyjących na obszarze Ukrainy.</p><p class="wyroznienie">&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/790451,lawrow-niet-rosji-dla-nowego-rzadu-w-kijowie-i-misji-pokojowej-na-ukrainie.html">Ławrow: "Niet" Rosji dla nowego rządu w Kijowie i misji pokojowej na Ukrainie</a></p> GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 39,8 proc. r/r w marcu. http://forsal.pl/artykuly/791823,gus-liczba-pozwolen-na-budowe-mieszkan-wzrosla-o-39-8-proc-r-r-w-marcu.html 2014-04-18T12:45:18Z 2014-04-18 14:03 <p>"W okresie trzech miesięcy 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 33940 mieszkań, tj. o 15,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. (kiedy notowano spadek o 23,2 proc.)" - czytamy w komunikacie. </p><p>Od początku roku inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 17.850 mieszkań, tj. o 48,3 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 34,1 proc.), podał też GUS. </p><p>W grupie inwestorów indywidualnych w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę - do 15.279 mieszkań, tj. o 3,7 proc.</p><h2>Rozpoczęte budowy</h2><p><strong>Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto</strong> w marcu br. wzrosła o 42,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 15.728 szt., zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 56,8 proc., podał <strong>GUS.</strong> </p><p>W okresie styczeń-marzec br. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła o 49,4 proc. r/r do 32.232, podano w komunikacie. </p><p>Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem rozpoczęli budowę 15.215 mieszkań, tj. co oznacza wzrost o 62,6 proc. r/r, wobec spadku przed rokiem o 38,6 proc. </p><p>Wśród inwestorów indywidualnych wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 15.869 mieszkań, tj. o 37,4 proc. </p><h2>Oddane do użytku</h2><p><strong>Liczba mieszkań oddanych do użytkowania</strong> w marcu br. zmniejszyła się o 1,9 proc. r/r do 11.961 szt., zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,8 proc., podał GUS.</p><p>"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2014 r. oddano do użytkowania 35.669 mieszkań, tj. o 3,9 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 2,3 proc.) i o 1,7 proc. mniej niż odpowiednio w 2012 r." - czytamy w komunikacie. </p><p>Deweloperzy w okresie trzech miesięcy 2014 r. oddali 13.119 mieszkań (co stanowiło 36,8 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 7,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2013 r., podano także. </p><p>"Największy udział (57,3 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-marzec 2014 r. oddali do użytkowania 20.430 mieszkań, tj. o 3,6 proc. mniej niż przed rokiem" - napisano także w materiale.</p> Prezes Volvo Polska na kratce wjeżdża na sam szczyt. http://forsal.pl/artykuly/790707,arkadiusz-nowinski-prezes-volvo-polska-na-kratce-wjezdza-na-sam-szczyt.html 2014-04-18T11:05:00Z 2014-04-18 13:05 <p class="tresc">Do tej pory w&#160;siedzibie Volvo przy Puławskiej w&nbsp;Warszawie żartują, że część rywali o<strong>&nbsp;powrocie kratek i&nbsp;pełnego odliczenia VAT </strong>od samochodów z&nbsp;homologację N1 dowiedziała się z&nbsp;ich reklam o&nbsp;oszczędnym Szkocie. Plotka głosi, że gdy jeden z&nbsp;szefów konkurencyjnego niemieckiego koncernu obejrzał ją w&nbsp;telewizji następnego dnia, omal nie rozerwał swoich podwładnych na strzępy.</p><p class="tresc">Ryzyko i&nbsp;wprowadzenie przed czasem kratki opłaciło się. <strong>Volvo </strong>dziś triumfuje, chociaż na początku wątpliwości było co niemiara. – Wejście z&nbsp;kratką na rynek wymagało kilkumiesięcznych przygotowań, a&nbsp;po rozpoczęciu emisji naszych reklam kilka mediów napisało, że to nietrafiony pomysł, bo nie będzie możliwości sprzedaży kratek – wspomina Nowiński. Ale dzięki tej akcji to właśnie Volvo znalazło najwięcej chętnych na swoje „ciężarówki” w&nbsp;segmencie premium w&nbsp;okienku derogacyjnym, odnotowując gigantyczny wzrost sprzedaży o&nbsp;69 proc. rok do roku. Co więcej, dzięki kratce – po latach przerwy – niegdysiejszy król segmentu premium znowu zaczął grać o&nbsp;najwyższą stawkę w&nbsp;naszym kraju.</p><p class="tresc">Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w&nbsp;I&nbsp;kw. 2014 r. zarejestrowano w&nbsp;Polsce 2166 samochodów Volvo – o&nbsp;50 sztuk więcej niż Audi i&nbsp;tylko o&nbsp;niespełna 200 sztuk mniej od BMW. Jeszcze rok temu szwedzka marka była czwarta, tracąc do niemieckich tuzów po kilkaset sztuk aut.</p><p class="tresc">Nowiński zapowiada dalszą walkę o&nbsp;polski rynek. –Najważniejszym modelem najbliższych miesięcy będzie nowe Volvo XC90. To samochód, który ma szansę zabezpieczyć interesy naszej firmy na długie lata. Następnie pójdziemy za ciosem i&nbsp;pokażemy kolejne nowości: S90, V90 i&nbsp;V90 Cross Country – wylicza Nowiński i&nbsp;zapowiada: – To już nie ewolucja, lecz zmiana pokoleniowa naszych samochodów.</p><p class="tresc">Będą to samochody osadzone na nowej platformie podwoziowej, z&nbsp;nowymi silnikami i&nbsp;skrzyniami biegów, z&nbsp;unikalnymi systemami bezpieczeństwa, nowym designem, a&nbsp;także sterowane przez system pokładowy bazujący na rozwiązaniach firmy Apple. – Na naszych oczach firma się przeobraża. W&nbsp;najbliższych latach wprowadzimy na rynek szereg samochodów ustanawiających nowe standardy bezpieczeństwa, komfortu i&nbsp;designu. Od strony biznesowej chcemy to przekuć w&nbsp;większą zyskowność firmy i&nbsp;wzrost sprzedaży – zapowiada Nowiński.</p><p class="tresc">&gt;&gt;&gt; Czytaj też: <a href="http://forsal.pl/artykuly/732036,targi-samochodowe-we-frankfurcie-to-oktoberfest.html">Targi samochodowe we Frankfurcie to Oktoberfest</a></p><p class="tresc">Arkadiusz Nowiński ukończył Szkołę Główną Handlową w&nbsp;Warszawie oraz University of Derby w&nbsp;Wielkiej Brytanii. Do Volvo Auto Polska trafił w&nbsp;2004 r. Zaczynał od stanowiska menedżera finansowego, by szybko awansować na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za finanse, a&nbsp;w&nbsp;kwietniu 2009 r. objąć stanowisko prezesa. Nie potrafi do końca wytłumaczyć, jak to się stało, że wylądował w&nbsp;motoryzacji. Przed Volvo przez długie lata pracował bowiem w&nbsp;firmie doradczej KPMG w&nbsp;dziale banking &amp; financial services. – Chciałem coś zmienić w&nbsp;swoim życiu zawodowym i&nbsp;poznać inny segment gospodarki – wspomina. Gdy otrzymał propozycję z&nbsp;Volvo, nie mógł się jej oprzeć. Motoryzacja to przecież konik większości mężczyzn.</p><p class="tresc">Po latach nie żałuje. Twierdzi, że praca w&nbsp;Volvo Auto Polska daje mu dużo satysfakcji. – Volvo jest nie tylko jednym z&nbsp;kluczowych graczy w&nbsp;segmencie premium w&nbsp;Polsce, o&nbsp;doskonałej reputacji, cenionej przez klientów, lecz także miejscem, w&nbsp;którym od lat realizujemy ciekawe projekty, inicjujemy rozwiązania wdrażane później na wielu innych rynkach – mówi Nowiński.</p><p class="tresc">Interesuje go gra o&nbsp;najwyższą stawkę i&nbsp;jest przekonany, że segment premium ma w&nbsp;Polsce przyszłość. – Jego rozwój jest nieodłącznie związany ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa – mówi Nowiński.</p><p class="tresc">Segment premium rośnie szybciej niż cały rynek nowych samochodów w&nbsp;Polsce.</p><p class="tresc">– Na fali boomu aut z&nbsp;homologacją ciężarową cały rynek wzrósł o&nbsp;29 proc., co oznacza, że segment premium zaliczył wzrosty większe od pozostałych – tłumaczy Nowiński.</p><p class="tresc">Przypomina, że w&nbsp;Polce samochodów z&nbsp;górnej półki w&nbsp;relacji do całego rynku jest znacznie mniej, niż wynosi średnia europejska. Twierdzi, że powoli będziemy nadrabiać ten dystans, czemu będą sprzyjać m.in. nowe przepisy podatkowe, które są znacznie korzystniejsze w&nbsp;przypadku drogich aut niż te obowiązujące do końca zeszłego roku. – To jest pozytywny impuls zakupowy – uważa Nowiński.</p><p class="tresc">Szef polskiego<strong> Volvo</strong> jest świetnym narciarzem i&nbsp;zapalonym biegaczem. W&nbsp;jego życiu są jeszcze obecne tenis, siatkówka, narty biegowe, windsurfing, a&nbsp;w&nbsp;planach – triatlon. Ostatnio brał udział w&nbsp;maratonie berlińskim, gdzie osiągnął czas 3:43 i&nbsp;przygotowuje się do kolejnych sportowych wyzwań. Zachęca kolegów z&nbsp;pracy do aktywnego spędzania czasu. Cztery osoby z&nbsp;biura udało mu się nawet namówić do wzięcia udziału w&nbsp;biegu w&nbsp;Berlinie. – Byli w&nbsp;świetnej formie i&nbsp;ledwie udało mi się ich wyprzedzić – żartuje.</p><p class="tresc">– Przekłada swoją fascynację sportem na zasady biznesowe. Z&nbsp;jednej strony ceni rywalizację i&nbsp;ważne jest dla niego zwycięstwo, z&nbsp;drugiej nigdy nie zapomina o&nbsp;zasadach fair play. Ceni też uczciwość, lojalność oraz logikę założonego planu działań – mówi jeden z&nbsp;jego bliskich współpracowników.</p><p class="tresc">Jest szczęśliwym mężem i&nbsp;ojcem trzech synów. Rodzina jest dla niego niezwykle ważna i&nbsp;mimo napiętego grafiku zajęć zawsze znajduje dla niej czas. Sporo czyta, i&nbsp;to lektury od św. Tomasza z&nbsp;Akwinu po Gandhiego czy Bransona.</p><p>Kratka zniknęła, czas na ofensywę promocyjną. Koncerny samochodowe dają przedsiębiorcom dogodne finansowanie, atrakcyjne polisy i niższe ceny. <a href="http://forsal.pl/artykuly/790089,samochody-dla-firm-kratka-zniknela-czas-na-ofensywe-promocyjna.html" title="&lt;b&gt;Samochody&lt;/b&gt; dla firm: &lt;b&gt;Kratka&lt;/b&gt; zniknęła, czas na ofensywę promocyjną">Czytaj więcej tutaj.</a></p> Polska pomoże Ukrainie w reformie samorządowej. To alternatywa dla federalizacji. http://forsal.pl/artykuly/791821,komorowski-polska-pomoze-ukrainie-w-reformie-samorzadowej-to-alternatywa-dla-federalizacji.html 2014-04-18T12:39:25Z 2014-04-18 12:33 <p>Zdaniem prezydenta Komorowskiego odejście od formuły <strong>państwa unitarnego</strong>, albo budowanie autonomii poszczególnych regionów oznacza osłabienie lub wręcz rozbicie Ukrainy. <br /> </p><p><strong>Bronisław Komorowski</strong> podkreślił, że właśnie reforma samorządowa, ale też administracyjna i ustrojowa była głównym tematem jego wczorajszych rozmów ze stroną ukraińską w Genewie. Podkreślił, że przyszłość Ukrainy rozstrzygnie się w ramach debaty, która przede wszystkim toczyć się musi wewnątrz Ukrainy. Rolą Polski jest pomoc w opracowaniu zmian. </p><p>W tym celu został powołany zespół ekspercko-rządowy pod przewodnictwem <strong>Marcina Święcickiego</strong>, który pracuje z Ukraińcami nad reformą samorządową. <br /> </p><p>Rozmowy w Genewie dotyczyły również przyszłej konstytucji Ukrainy. Obecnie trwają prace nad jej przygotowaniem. Również tu Polska zadeklarowała swoją pomoc. </p><p>"Zaproponowałem uzupełnienie zespołu ekspertów o konstytucjonalistów i propozycja ta została przyjęta" - powiedział Bronisław Komorowski na konferencji zorganizowanej po spotkaniu w Genewie.</p><p> W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele <strong>Ukrainy i Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji. </strong>Uzgodniono, że wszystkie uzbrojone grupy na terenie Ukrainy mają zostać rozwiązane, a okupujący budynki administracyjne i użyteczności publicznej lub place mają rozejść się do domów. Osoby, które dostosują się do tych zaleceń mają mieć zagwarantowaną amnestię. Nadzór nad realizacją porozumienia ma przejąć misja OBWE. Uznano też za konieczne rozpoczęcie narodowego dialogu, który objąłby wszystkie regiony Ukrainy.</p><p><a href="http://serwisy.forsal.pl/artykuly/791801,ukrainscy-separatysci-nie-zgadzaja-sie-z-porozumieniem-genewskim.html">&gt;&gt;&gt; Ukraińscy separatyści nie zgadzają się z porozumieniem genewskim</a></p> Przyjęcie przez Polskę euro do 2020 r. jest mało prawdopodobne. http://forsal.pl/artykuly/791820,szczurek-przyjecie-przez-polske-euro-do-2020-r-jest-malo-prawdopodobne.html 2014-04-18T12:33:56Z 2014-04-18 12:31 <p> "Myślę, że do końca dekady, czyli do końca 2020 roku, jest mało prawdopodobne, abyśmy w Polsce płacili w<strong> euro</strong>" - powiedział Szczurek na antenie TVN24 Biznes i Świat. <br /> </p><p>Odniósł się też do stanowiska prezesa<strong> Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marek Belki</strong>, który uważa, że przyjęcie euro byłoby dla Polski dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa (<a href="http://forsal.pl/artykuly/781392,belka-warto-jeszcze-raz-rozwazyc-przystapienie-polski-do-strefy-euro.html">&gt;&gt;&gt; Czytaj więcej</a>). <br /> </p><p>"Tak może być, ale tylko wtedy, kiedy za członkostwem w strefie euro będzie stała silna gospodarka. Warto wchodzić do strefy euro, ale dopiero wtedy, gdy będzie to korzystne i bezpieczne dla polskiej gospodarki" - powiedział Szczurek. <br /> </p><p>Wchodząc w 2004 r. do <strong>Unii Europejskiej, </strong>Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów. Na początku tego roku premier <strong>Donald Tusk</strong> mówił, że jest rzecznikiem przystąpienia Polski do strefy euro, ale "na pewno nie w najbliższym czasie, ale w tej perspektywie, do której sięga wyobraźnią".&#160;</p><p><a href="http://forsal.pl/artykuly/791634,komorowski-dyskusja-o-wejsciu-polski-do-strefy-euro-po-wyborach-parlamentarnych.html">&gt;&gt;&gt; Komorowski: Dyskusja o wejściu Polski do strefy euro po wyborach parlamentarnych</a></p> Ukraińscy separatyści nie zgadzają się z porozumieniem genewskim. http://forsal.pl/artykuly/791801,ukrainscy-separatysci-nie-zgadzaja-sie-z-porozumieniem-genewskim.html 2014-04-18T09:50:51Z 2014-04-18 11:43 <p> Separatyści zapowiadają dalsze działania.<br /> </p><p>Tymczasem Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że mimo porozumienia, trwa akcja antyterrorystyczna na wschodzie kraju. Rzeczniczka SBU Marina Ostapenko podkreśliła, że operacja będzie odbywała się tak długo, jak terroryści będą przebywali na terenie Ukrainy. <br /> </p><p>Genewskie porozumienie przewiduje m.in. rozwiązanie uzbrojonych grup na terenie Ukrainy oraz zakończenie okupacji budynków administracyjnych i użyteczności publicznej. Układ został ogłoszony wczoraj przez szefów dyplomacji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji.</p><p>&gt;&gt;&gt; Ukraina ma wielki potencjał. Zobacz, dlaczego warto inwestować u naszego wschodniego sąsiada</p> Sukces spółki APA: inżynierowie z Gliwic automatyzują wielkie koncerny. http://forsal.pl/artykuly/790974,sukces-spolki-apa-inzynierowie-z-gliwic-automatyzuja-wielkie-koncerny.html 2014-04-18T09:29:00Z 2014-04-18 11:29 <p class="tresc">Najprościej filozofię gliwickiej<strong> firmy APA </strong>wytłumaczyć na przykładzie. Zgłosił się do niej kiedyś producent elementów do akumulatorów samochodowych. Proces produkcji wymagał, aby zostały one wykąpane w ośmiu różnych roztworach chemicznych, do których trafiały w ściśle określonej kolejności i na konkretny czas. Z jednej kąpieli do drugiej elementy przenosili ręcznie pracownicy, których trzeba było dodatkowo chronić przed oparami. Jeśli kąpiel trwała zbyt długo lub zbyt krótko, element nadawał się do wyrzucenia. Zadanie APA polegało na <strong>zautomatyzowaniu wszystkiego, co się da</strong>. – W efekcie przyspieszyło to cały proces, zminimalizowało ryzyko ludzkiego błędu i zmniejszyło koszty produkcji o jedną piątą – mówi Artur Pollak, prezes APA. Rola człowieka ogranicza się teraz jedynie do podania elementów na wejściu, odebrania ich na wyjściu i obserwowania parametrów procesu.</p><p class="tresc">W pewnym sensie można więc powiedzieć, że APA prowadzi działalność <strong>racjonalizatorską</strong>, czy – jak to się teraz mówi – przeprowadza <strong>audyty technologiczne</strong>. Ich zadaniem jest szeroko rozumiana optymalizacja procesów produkcyjnych, która polega na ich automatyzacji, zmniejszaniu zużycia energii, a także na tworzeniu oprogramowania do proponowanych rozwiązań. Po wizycie inżynierów z Gliwic produkcja ma przebiegać sprawniej, szybciej, taniej i dokładniej. Jak w przypadku fabryki Volkswagena, gdzie firma wdrożyła metodę automatycznego podawania kleju trzymającego przednią szybę. Wcześniej do tego zadania potrzebny był operator. Teraz robi to automatyczna głowica umieszczona na ramieniu robota, sprawdzając jednocześnie, czy klej został podany w odpowiedni sposób. Do grona klientów firmy zaliczają się także inni producenci motoryzacyjni, tj. <strong>General Motors, 3M, Magna</strong>. Wydawałoby się, że tak potężne firmy są w stanie na własną rękę udoskonalać procesy produkcyjne. – Klient zna się najlepiej na wytwarzaniu swojego produktu. Ale technologię jego wytwarzania opracowujemy my – mówi Pollak.</p><p class="tresc">Tak się złożyło, że realizowane na całym świecie kontrakty wymagały od niego spędzania mnóstwa czasu w hotelach. – A przez całe życie studenckie zakładałem, że będę związany tylko z Gliwicami, bo odrzucało mnie od podróży, nawet tych niedalekich – wspomina prezes. Nie był więc zachwycony, kiedy pierwszą pracę w przedstawicielstwie niemieckiej firmy dostał w Zabrzu, a już po dwóch tygodniach zajmował się projektami realizowanymi na całym świecie. Współpraca trwała przez cztery lata, ale kiedy niemiecka firma popadła w finansowe tarapaty, inżynier zdecydował się wziąć odpowiedzialność za swój los. W ten sposób w 2001 r. powstała APA.</p><p class="tresc">Na początku Pollak działał solo, najpierw we Francji, gdzie został zaproszony do współpracy w zespole inżynierów znad Renu i Sekwany. Potem niemiecka firma zleciła mu pracę przy dwuletnim kontrakcie w Hiszpanii. W 2003 r. wrócił do Polski, gdzie Volkswagen zatrudnił go w roli konsultanta dla nowo powstającej fabryki. W jaki sposób wielki koncern zwrócił uwagę na młodego inżyniera? – Branża nie jest duża, więc po kilku latach nawet jak nie zna się ludzi osobiście, to przynajmniej zna się nazwiska i osiągnięcia. Rzetelną pracą dość szybko można sobie zbudować renomę – mówi prezes. </p><p class="tresc">W ciągu 10 lat <strong>APA</strong> z jednoosobowej działalności urosła do spółki zatrudniającej 45 osób. Liczba współpracowników rośnie – w 2008 r., kiedy wybuchł kryzys, chociaż przez kilka miesięcy nie było żadnej roboty, Pollak zdecydował, że nie zwolni nikogo. Mówi, że w dzisiejszych czasach trud no o talent. Tym bardziej że kiedy ktoś przychodzi do firmy, zazwyczaj niewiele umie. Czas pełnego wdrożenia w działania firmy Pollak ocenia na dwa lata.</p><p class="tresc">Firma w ramach działań racjonalizatorskich realizuje bardzo różne projekty. Jak na przykład system wkrętakowy dla producenta samochodów, który monitoruje, czy śruba trzymająca koło na piaście wkręcana jest z właściwą siłą i pod właściwym kątem. Dane te dla każdej śruby są następnie przechowywane przez 10 lat. Dodatkowo, jeśli w trakcie przykręcania coś pójdzie nie tak, system zaalarmuje odpowiedniego pracownika wybraną przez niego piosenką. W hali, gdzie takich operatorów może być kilkudziesięciu, a każdy może wybrać swoją piosenkę, rozwiązanie jest bezcenne.</p><p class="tresc">W międzyczasie firma wzbogaciła swoją ofertę o systemy inteligentnych budynków. W 2004 r. do APA zgłosił się norweski inwestor, który był zainteresowany budową domu spokojnej starości w Tajlandii. Dekadę temu inteligentny dom był jeszcze ideą, która bardzo opornie przekształcała się w rzeczywistość. Większość rozwiązań inżynierowie z Gliwic musieli opracować na własną rękę. Tym bardziej że inwestor postawił poprzeczkę wysoko. Ośrodek miał być wyposażony we wszystkie bajery – kontrolę nad zużyciem energii, w tym nad pracą klimatyzatorów, czy identyfikację miejsca pobytu poszczególnych pacjentów. Ostatecznie projekt nie wypalił, bo Norwedzy się wycofali. Ale polscy inżynierowie nie wyrzucili zdobytego know-how za okno i w ten sposób po kilku latach APA wprowadziła do oferty także kompleksowy system zarządzania budynkiem VisionBMS.</p><p class="tresc">Zainstalowany został np. w centrum handlowym Plaza w Toruniu. Zarządca obiektu chciał odejść od zasady, że najemcy płacą tylko za metraż. Od tej pory mieli być także rozliczani z zużycia mediów. Nagle niektórym czynsze wzrosły, a innym spadły. – System kompletnie zmienił przyzwyczajenia najemców. Okazało się np., że do wysokich rachunków za prąd przyczyniają się zostawione na noc włączone dystrybutory z wodą lub klimatyzatory – mówi Pollak.</p><p class="tresc">O przyszłość firmy prezes jest spokojny. APA jest wystarczająco duża, aby udźwignąć realizację kilku projektów naraz. Teraz na przykład realizuje dla Amazona systemy transportowo-logistyczne. Prezes stara się maksymalnie zdywersyfikować działalność firmy. – Cały czas uczymy się czegoś nowego – mówi Pollak.</p><p class="tresc">Czytaj też o sukcesach innych spółek z Polski:<a href="http://forsal.pl/artykuly/766057,creotech-instruments-oto-polska-spolka-ktorej-sprzet-wyhamowal-neutrina.html" title="Creotech Instruments: oto &lt;b&gt;polska&lt;/b&gt; &lt;b&gt;spółka&lt;/b&gt;, której sprzęt wyhamował neutrina"></a></p><p class="tresc"><a href="http://forsal.pl/artykuly/766057,creotech-instruments-oto-polska-spolka-ktorej-sprzet-wyhamowal-neutrina.html" title="Creotech Instruments: oto &lt;b&gt;polska&lt;/b&gt; &lt;b&gt;spółka&lt;/b&gt;, której sprzęt wyhamował neutrina">Creotech Instruments: oto polska spółka, której sprzęt wyhamował neutrina</a></p><p><a href="http://forsal.pl/artykuly/771795,codility-polska-spolka-ktora-pomaga-swiatowym-gigantom-zatrudniac-programistow.html" title="Codility: &lt;b&gt;Polska&lt;/b&gt; &lt;b&gt;spółka&lt;/b&gt;, która pomaga światowym gigantom zatrudniać programistów">Codility: Polska spółka, która pomaga światowym gigantom zatrudniać programistów</a></p> USA łagodzą sankcje wobec Iranu. http://forsal.pl/artykuly/791800,usa-lagodza-sankcje-wobec-iranu.html 2014-04-18T09:39:07Z 2014-04-18 11:17 <p>Waszyngton zgodził się na odblokowanie 450 mln dolarów irańskich funduszy. Wcześniej <strong>Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej</strong> potwierdziła, że Teheran zneutralizował co najmniej połowę wzbogaconego uranu, który teoretycznie mógłby posłużyć do wyprodukowania broni atomowej. </p><p>Jednocześnie trwają rozmowy między Iranem a światowymi mocarstwami. Ugoda ma być wynegocjowana najpóźniej w lipcu. Kraje zachodnie chcą, by Iran ograniczył swój program jądrowy; Teheran domaga się złagodzenia sankcji.&#160;</p><p><a href="http://forsal.pl/artykuly/791636,iran-zmniejszyl-o-polowe-zasoby-wysoko-wzbogaconego-uranu.html">&gt;&gt;&gt; Iran zmniejszył o połowę zasoby wysoko wzbogaconego uranu</a></p> Jędrzejak: Bezrobocie w USA najmniejsze od 2007 roku. http://forsal.pl/artykuly/791796,jedrzejak-bezrobocie-w-usa-najmniejsze-od-2007-roku.html 2014-04-18T09:17:23Z 2014-04-18 11:15 <p>&#160;Nie bez znaczenia dla dalszej aprecjacji amerykańskiej waluty pozostały także znacznie lepsze od prognozowanych dane docierające z tamtejszego rynku pracy. Jak wynika z informacji opublikowanych przez Departament Pracy, liczba złożonych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wyniosła w ostatnim tygodniu 304K, podczas gdy analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 311K. Warto zauważyć, że w perspektywie ostatniego miesiąca, średnia wysokość tego wskaźnika (312K) spadła do najniższego poziomu od października 2007 roku. Wiele wskazuje więc na to, że optymistyczne słowa Janet Yellen, mówiącej o stabilizacji sytuacji ekonomicznej w USA, nie są bezpodstawne. </p><p>Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne oraz niewielką ilość zaplanowanych na dzisiaj publikacji makroekonomicznych, koniec tygodnia na rynku finansowym powinien upłynąć dosyć spokojnie. Zamknięte są już giełdy m.in w Polsce, Niemczech czy USA. Popołudniu uwagę inwestorów mogą przyciągnąć jedynie informacje na temat wysokości indeksu wskaźników wyprzedzających Conference Board.</p> Tauron: akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję. http://forsal.pl/artykuly/791798,dywidenda-tauron-akcjonariusze-spolki-zdecyduja-o-wyplacie-0-15-zl-dywidendy-na-akcje.html 2014-04-18T09:27:43Z 2014-04-18 10:56 <p> "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r." - czytamy w projektach uchwał. <br /> </p><p>W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1.688,97 mln zł wobec 1.435,19 mln zł zysku rok wcześniej. <br /> </p><p>W 2013 roku akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 350,5 mln zł, co dało 0,20 zł na jedną akcję. <br /> </p><p><strong>Grupa Tauron</strong> jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce (z 13 proc. udziału w rynku w 2012 r.), a także największym dystrybutorem i największym sprzedawcą energii elektrycznej (z 38 proc. udziału w rynku w 2012 r.). W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. </p>