EuroRating podniósł rating Cyfrowego Polsatu do BB, perspektywa stabilna


Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - EuroRating podwyższył rating kredytowy Cyfrowego Polsatu do BB z BB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną, podała agencja.
"Podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Cyfrowego Polsatu wynika przede wszystkim z postępującej stopniowej redukcji zadłużenia finansowego spółki oraz związanym z tym zmniejszaniem się ponoszonych kosztów finansowych. [...] Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Cyfrowy Polsat S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie" - czytamy w uzasadnieniu.
Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również osiąganie przez spółkę dobrej rentowności na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat, a także generowanie wysokich i stabilnych przepływów z działalności operacyjnej, istotnie przewyższających wydatki inwestycyjne.
Agencja spodziewa się, że osiągane wysokie wolne przepływy pieniężne pozwolą Cyfrowemu Polsatowi na dalsze obniżanie poziomu zadłużenia (które oceniane jest przez agencję jako wciąż wysokie) i zwiększanie udziału kapitału własnego w strukturze pasywów, nawet przy założeniu, że spółka rozpocznie w niedługim czasie przeznaczanie części wypracowywanych zysków na dywidendy dla akcjonariuszy. EuroRating oczekuje jednak, że priorytetem dla spółki będzie nadal redukcja zadłużenia oraz że w związku z tym początkowo wypłaty dywidend nie będą wysokie.
"Podwyższenie ratingu nadanego Cyfrowemu Polsatowi odbyło się również przy założeniu, że spółka nie będzie w najbliższym czasie dokonywać istotnych nowych przejęć, które byłyby finansowane kapitałem obcym" - czytamy także.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.
(ISBnews)