Strata netto z dział. kont. Biotonu zmniejszyła się r: r do 16,12 mln zł w 2016


Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - Bioton odnotował 16,12 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 521,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W 2016 r., przy wsparciu głównego akcjonariusza spółki, konsekwentnie realizowana była strategia rozszerzania portfela produktowego Bioton oraz zwiększania sprzedaży naszych insulin na rynkach zagranicznych, w tym tych, na których spółka nie była dotychczas obecna. Rok 2016 pełen był korzystnych dla spółki i Grupy zdarzeń, ale również niełatwych decyzji – jesteśmy jednak przekonani, że przyczynią się one do dalszego rozwoju spółki i Grupy, a ich pozytywne efekty można będzie zaobserwować już w niedalekiej przyszłości" - czytamy w liście zarządu załączonym do raportu rocznego.
W wyniku prowadzonego procesu zmian w strukturze biznesowej Grupy, w 2016 roku spółka zakończyła transakcje sprzedaży dwóch spółek zależnych, ZAO INDAR oraz Grupy MJ Bioton, a wpływy ze sprzedaży zwiększyły poziom gotówki Grupy. Również w 2016 roku spółka podjęła decyzję o pozyskaniu inwestora zainteresowanego akwizycją spółek włoskich, których główne obszary działalności znajdują się poza strategią Grupy. W związku z powyższym, działalność spółek włoskich została zaprezentowana jako działalność zaniechana. Również i ten proces zbliża się do końca, gdyż 10 kwietnia 2017 roku Bioton zawarł przedwstępną umowę sprzedaży obu spółek włoskich, której wykonanie spodziewane jest do 1 czerwca 2017 roku, napisano także.
Działalność kontynuowana w 2015 roku obejmuje grupę MJ BIOTON Life Sciences Ltd, która do końca 2015 r. była zależna od Grupy Bioton i której przychody i koszty podlegały pełnej konsolidacji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. W 2016 roku do dnia sprzedaży grupa MJ Bioton Life Sciences Ltd była stowarzyszona z Grupą Bioton i przychody oraz koszty tej grupy nie podlegały pełnej konsolidacji w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za 2016 rok. Przychody i koszty grupy MJ Bioton Life Sciences Ltd za 2015 rok są wykazane segmentach operacyjnych, wskazano dalej w raporcie.

Strata operacyjna Biotonu z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniosła 13,89 mln zł wobec 513,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 277,61 mln zł w 2016 r. wobec 332,56 mln zł rok wcześniej.
"W 2016 roku Grupa zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 347,7 mln zł [razem z dział. zaniechaną], w porównaniu do przychodów ze sprzedaży 404,4 mln zł w roku poprzednim, które zawierają 62,3 mln zł przychodów ze sprzedaży Grupy MJ Bioton. Wartymi podkreślenia są bardzo dobre wyniki finansowe spółki zależnej SciGen Ltd., która w 2016 roku zwiększyła sprzedaż o niemal 24% - do poziomu 29,1 mln USD, oraz zysk netto o ponad 60% - do poziomu ponad 2 mln USD. W 2016 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 187,9 mln zł w porównaniu do 207,7 mln zł w roku 2015. Spadek przychodów w 2016 roku w stosunku do 2015 roku wynika z wysokiej bazy sprzedażowej w 2015 roku, związanej z jednorazowymi zdarzeniami jak opłata otrzymana od Harbin Gloria Pharmaceuticals Ltd. – nowego dystrybutora insulin spółki na rynku chińskim. Miniony rok obrotowy potwierdził, że przyjęta zarząd spółki strategia zmiany dystrybutora insulin w Chinach była słuszna, jako że rynek chiński pozostaje dla spółki jednym z kluczowych rynków zagranicznych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wyniósł 26,54 mln zł wobec 596,55 mln zł straty rok wcześniej.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)