Tauron miał szacunkowo 641 mln zł zysku netto, 4 590 mln zł przychodów w I kw.Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. przy 4 590 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBIT (zysk operacyjny) wyniósł 774 mln zł.

"EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 185 mln zł

w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: -29 mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 191 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 607 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 380 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Capex Grupy sięgnął w I kw. br. 636 mln zł. Dług netto wyniósł 8 436 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 2,31x, podano także.

"Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał 2017 r.:

Produkcja węgla handlowego: 1,51 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,79 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,89 TWh

Produkcja ciepła: 5,30 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 13,31 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,57 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 9,12 TWh" - czytamy dalej w komunikacie.

Znaczące zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I kwartale 2017 r.:

- w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 190 mln zł,

- w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy o 75 mln zł, podano także w materiale.

Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I kwartału 2017 r. (w porównaniu do I kwartału 2016 r.):

- wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 0,57 mln ton, tj. o 46,5 proc. (segment Wydobycie),

- wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,57 TWh, tj. o 4,5 proc. (segment Dystrybucja),

- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów), wskazano także w komunikacie.

Tauron zastrzegł, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2017 r., którego publikację zaplanowano na 10 maja 2017 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)