"W bieżącym kwartale ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 14,4, większą niż w II kwartale 2016 roku tylko o 1,6 punktu. Obecny kwartał jest drugim z kolei kwartałem malejącego trendu koniunktury w budownictwie, obrazującego długookresową tendencję zmian w tej branży" - napisano.

"Tegoroczny sezonowy wzrost aktywności budownictwa jest relatywnie niski – ogólny wskaźnik koniunktury zwiększył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 29,5 punktu, podczas gdy w okresach szybko poprawiającej się koniunktury przekraczał 40 punktów. Ujemne wskaźniki koniunktury występują w 6 spośród 29 analizowanych grup klasyfikacyjnych. Najniższy wskaźnik -11,3 występuje w grupie zakładów zajmujących się wznoszeniem budynków (PKD 41)" - dodano.

Z raportu wynika, że sezonowa poprawa koniunktury jest bardziej widoczna w sektorze przedsiębiorstw publicznych niż firm prywatnych.

"Wskaźniki koniunktury w sektorze publicznym i prywatnym są odpowiednio równe: 25,0 i 12,4, a większe w porównaniu z minionym kwartałem odpowiednio o 37 i 28 punktów. Także w układzie regionalnym obserwuje się silne zróżnicowanie koniunktury. Najwyższe wskaźniki występują w regionach południowym i południowo-zachodnim (odpowiednio równe: 21,8 i 21,3), najniższy zaś w regionie wschodnim, równy tylko 1,6" - napisano.