Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na spółkę PC Guard karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł, wobec stwierdzenia, że nienależycie wykonała obowiązki informacyjne, podał urząd.

Według komunikatu, kara nałożona została w związku z przekazaniem Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok z naruszeniem terminu,

W przypadku spółki PC Guard skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe został przekazany z opóźnieniem wynoszącym 105 dni, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku zawierający jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe został przekazany z opóźnieniem wynoszącym 70 dni, a skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku zawierający jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe z opóźnieniem wynoszącym 168 dni. Natomiast skonsolidowany raport roczny i raport roczny za rok obrotowy 2015 zostały przekazane z opóźnieniem wynoszącym 84 dni, wskazano w komunikacie.

„Spółka opóźniwszy publikację raportów okresowych naruszyła zasadę pełnego i równego dostępu inwestorów, w ściśle określonych terminach, do rzetelnych i pełnych informacji, na podstawie których mogą oni podejmować decyzje inwestycyjne przy zredukowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Publikacja raportów po terminie doprowadziła do sytuacji, w której uczestnicy rynku kapitałowego nie dysponowali – na moment kiedy informacje te powinny być powszechnie dostępne inwestorom, kompletem rzetelnych informacji, przedstawiających całościowy obraz spółki i jej grupy kapitałowej we wszelkich obszarach jej działalności oraz jej kondycji finansowej, więc podjęcie przez nich racjonalnej decyzji inwestycyjnej było utrudnione" – czytamy dalej.

Analizując dane finansowe za 2014 rok, inwestorzy mogli przypuszczać, iż sytuacja finansowa spółki ulega pogorszeniu, jednak przez aż 168 dni nie otrzymywali informacji o aktualnych wynikach finansowych spółki i jej grupy kapitałowej.

„Biorąc pod uwagę powyższe, obowiązek terminowego przekazywania danych finansowych spółki przy stale pogarszającej się sytuacji finansowej spółki, należy uznać za kluczowy. […] Spółka nie zapewniła powszechnego i równego dostępu do kluczowych informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej. Zachowanie spółki godziło więc w interes i bezpieczeństwo inwestorów" – podsumowano w informacji.

PC Guard to firma informatyczna notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)