NBP: Wzrósł poziom niepewności firm, głównie przez zmieniające się przepisyWarszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Nastąpił wzrost niepewności przedsiębiorstw, pomimo rosnącej sprzedaży i utrzymania się dobrych dla niej perspektyw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Głównym czynnikiem pogorszenia ocen niepewności było zmieniające się prawo i przepisy.

"Nawarstwianie się problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa przełożyło się na wzrost odczuwanej niepewności. Mimo rosnącej sprzedaży i utrzymania się dobrych dla niej perspektyw niepewność postrzegana przez przedsiębiorstwa zwiększyła się. Wzrost zanotowało większość analizowanych branż i klas. Głównym czynnikiem pogorszenia ocen niepewności było zmieniające się prawo i przepisy (choć generalnie najbardziej istotnym źródłem wysokiej niepewności jest ryzyko związane ze spadkiem lub wahaniem się popytu)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."

Za ważne źródło niepewności ankietowane przedsiębiorstwa uważają obecnie również koszty zatrudnienia i dostępność pracowników (35% wskazań - jak bardzo ważne źródło i 46% wskazań - ważne źródło), podał bank centralny.

"Kondycja sektora przedsiębiorstw w III kw. 2017 r. pozostała dobra i stabilna, zwłaszcza w zakresie popytu. Dzięki dalszemu oczekiwanemu wzrostowi sprzedaży i produkcji perspektywy dla firm na IV kw. br. rysują się optymistycznie. Natomiast prognozy o horyzoncie rocznym zostały nieznacznie skorygowane w dół. Może być to efektem rosnących kosztów produkcji oraz raportowanych przez przedsiębiorstwa problemów, w tym zwłaszcza zmieniającego się otoczenia fiskalno-legislacyjnego, powodującego wzrost niepewności co do rozmiarów przyszłych obciążeń podatkowych, administracyjnych i sprawozdawczych " - czytamy również w raporcie.

W IV kw. 2017 r. kondycja sektora przedsiębiorstw powinna się nieznacznie poprawić, a oczekiwania poprawy związane są w dalszym ciągu z obserwowanym i przewidywanym wzrostem sprzedaży, podał bank centralny. Optymizm oczekiwań wzrósł w większości branż i klas.

"Dobre oceny sprzedaży nie przełożyły się jednak na poprawę prognoz rocznych" - podano również.

"Wśród firm, które oczekują pogorszenia sytuacji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy najczęściej wymienianym problemem jest zmieniające się otoczenie prawno- legislacyjne (20% wskazań). […] Jeśli chodzi o inne czynniki, mogące powodować trudności, to w drugiej kolejności przedsiębiorstwa wskazują na wzrost cen surowców (ponad 12% wskazań), jak też wzrost kosztów pracy (ponad 11% wskazań) oraz problemy z pozyskaniem kadry (11% wskazań). Ogólna niepewność co do otoczenia i prognoz sytuacji przekłada się na plany rozwojowe firm o horyzoncie 2-3 letnim. Kształtują się one na relatywnie niskim poziomie, ze słabą tendencją spadkową" - podsumował NBP.

We wrześniu 2017 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 483 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)