Obecnie umowne terminy płatności zobowiązań JSW wobec dostawców spółki wynoszą nawet do 120 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury. Terminy te są zgodne z obowiązującymi w spółce procedurami i stanowią element dokumentacji przetargowych. Stosowane terminy płatności uwzględniają także zobowiązania JSW wynikające z umowy restrukturyzacyjnej zawartej z obligatariuszami.

Firmy kooperujące z JSW od dawna sygnalizowały, że ze względu na długie terminy płatności oraz coraz wyższe żądania płacowe pracowników, ich sytuacja płynnościowa jest coraz trudniejsza. Niebawem, dzięki porozumieniu zawartemu przez JSW i BOŚ kooperanci spółki będą mogli szybciej otrzymać pieniądze za wykonane roboty i dostarczone materiały.

"Dzięki podpisanemu porozumieniu JSW zyskała finansowanie dla dostawców, które jest w pełni neutralne dla spółki. Nie generuje dodatkowego ryzyka kredytowego oraz umożliwia stosowanie dotychczas obowiązujących procedur wewnętrznych, w tym procedury w zakresie udzielania zgód na cesję wierzytelności" – wyjaśnił we wtorek pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon.

Reklama

Wskazani przez JSW dostawcy, którzy zechcą przystąpić do programu, podpiszą z BOŚ umowę faktoringu klasycznego na specjalnych, atrakcyjnych warunkach, w ramach których otrzymają możliwość m.in. uzyskania finansowania faktury wystawionej wobec JSW natychmiast po jej akceptacji przez spółkę.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił we wtorek, że porozumienie JSW z bankiem jest pozytywnym sygnałem dla polskiego górnictwa i firm okołogórniczych ze strony sektora bankowego.

"Porozumienie, które Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska, to potwierdzenie dobrej kondycji JSW oraz powrotu zaufania sektora bankowego dla naszego górnictwa" - skomentował Tobiszowski.

Obecnie nad podobnym porozumieniem regulującym kwestie finansowania zobowiązań wobec dostawców pracuje największy krajowy producent węgla - Polska Grupa Górnicza, której kontrahenci również muszą długo czekać na pieniądze za dostarczone materiały i wykonane usługi. Jest szansa, że porozumienie PGG z bankiem zostanie zawarte jeszcze przed końcem tego roku.