Mostostal Zabrze odstąpił od umowy z Hitachi Zosen InovaWarszawa, 22.01.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze odstąpił od umowy zawartej z Hitachi Zosen Inova AG (HZI) dotyczącej montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Wartość zrealizowanych do końca 2017 r. przychodów w ramach umowy to 6,19 mln GBP.

"Bezpośrednią przyczyną odstąpienia przez emitenta od umowy był brak zapłaty przez HZI na wezwanie emitenta kwoty 6,16 mln GBP, jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych kosztów, których źródłem były zgłaszane przez emitenta problemy oraz utrudnienia w dotychczasowej realizacji kontraktu, wynikające z:
- zmian zakresu montażu tj. zwiększenie tonażu dostaw oraz odmiennego od uzgodnionego sposobu montażu,
- licznych zmian harmonogramu dostaw leżących po stronie zamawiającego, przy jednoczesnych opóźnieniach względem zmienionych wcześniej dat oraz braku kompletności tych dostaw,
- opóźnień oraz licznych braków w dokumentacji technicznej dostarczanej przez HZI oraz wielokrotnych modyfikacji w tym zakresie,
- problemów logistycznych wynikających m.in. z niewystarczającej ilości miejsc składowych, ich lokalizacji oraz opóźnień w ich udostępnianiu,
- opóźnień w dostarczaniu emitentowi tymczasowej konstrukcji pomocniczej, niezwykle istotnej dla prowadzonych prac montażowych oraz błędów technicznych jej wykonania" – czytamy w komunikacie.

Problemy te przełożyły się na znaczne przekroczenie zakładanych kosztów zrealizowanego już zakresu prac oraz rodziło ryzyko ich dalszego pogłębiania z tytułu realizacji kontraktu wynikające z utrzymujących się utrudnień, jak i konieczności wykonywania robót dodatkowych oraz wydłużonego czasu realizacji zakontraktowanych prac, wyjaśniono.

Poza roszczeniami dotyczącymi pokrycia kosztów już poniesionych, Mostostal Zabrze zażądał renegocjacji umowy, w szczególności w odniesieniu do terminu wykonania pozostałego przedmiotu Umowy oraz dodatkowego wynagrodzenia należnego spółce z tego tytułu.

"Ze względu na odmienne stanowisko stron oraz brak porozumienia co do wysokości przysługujących emitentowi roszczeń, jak i warunków dalszej realizacji zarząd, chroniąc interesy emitenta, odstąpił od umowy" – czytamy dalej.

Wartość zrealizowanych do końca 2017 r. przychodów w ramach umowy wynosi 6,19 mln GBP, co stanowi ok. 51% aktualnej wartości umowy, z czego płatności otrzymane od HZI do dnia dzisiejszego wyniosły 6,03 mln GPB. Nadwyżka kosztów, ponad zrealizowane przychody, dotycząca wykonanego zakresu robót wyniosła do końca 2017 r. 7,81 mln GBP, podano także.

"Emitent nie wyklucza prowadzenia dalszych rozmów w celu polubownego zakończenia zaistniałego sporu, a w przypadku braku osiągnięcia kompromisu zamierza skierować roszczenia wobec HZI w wysokości 6,16 mln GBP z tytułu wynagrodzenia na pokrycie poniesionych dodatkowych kosztów na drogę sądową" - podsumowano

W kwietniu 2017 r. Mostostal Zabrze poinformował, że zawarł umowę z Hitachi Zosen Inova AG, na podstawie której wykona prace montażowe w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel w Wielkiej Brytanii za ok. 11,7 mln GBP netto.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. miał 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)