Oferta OncoArendi Therapeutics warta do 66 mln zł rusza dziśWarszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Oferta publiczna do 2 mln akcji OncoArendi Therapeutics, firmy biotechnologicznej specjalizującej się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, z której spółka chce pozyskać od 53 mln zł do 66 mln zł netto rozpoczęła się dziś publikacją prospektu.

Pierwsza oferta publiczna akcji OncoArendi Therapeutics obejmuje łącznie nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 2 000 000 nowych akcji serii F. Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln zł do 66 mln zł netto.

Celem przeprowadzenia oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych przez OncoArendi projektach badawczych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na etapie przełomu I i II fazy badan klinicznych.

OncoArendi Therapeutics jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego.

„Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne mają, przede wszystkim, zabezpieczyć wkład własny do wszystkich obecnie prowadzonych projektów oraz zapewnić kontynuacje badan dla cząsteczek rozwijanych w obecnych i planowanych projektach badawczo - rozwojowych w latach 2018- 2021. Umożliwia nam one zrealizowanie celów strategicznych w budowaniu wartości firmy poprzez generowanie istotnych przychodów z umów partneringowych i licencyjnych, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy" – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie spółki.

Finansowanie wkładów własnych na realizacje aktualnie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych w ramach aktualnie podpisanych umów jest szacowane na 24-29 mln zł. Finansowanie nowych projektów badawczych stanowiących rozwiniecie obecnych programów, na które OncoArendi na dzień emisji nie pozyskało dofinansowania szacowane jest na 20-25 mln zł. Finansowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych, niepowiązanych z obecnie prowadzonymi programami badawczymi szacowane jest na 9-12 mln zł.

Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski. Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia. W dniu 28 marca planowane jest opublikowanie ceny akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji planowany jest 4 kwietnia.

Liczba akcji oferowanych, która może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 akcji oferowanych, ale nie więcej niż 50 000 akcji oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 50 000 akcji w transzy inwestorów indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 50 000 akcji. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Zapisy są składane po cenie maksymalnej, która podana zostanie w aneksie do prospektu. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone ok. 10% wszystkich akcji oferowanych.

Akcjonariusze: Grupa menadżerska, założyciele, Ipopema 112 FIZ AN, New Europe Ventures oraz Piotr Jelenski (łącznie 82,3% kapitału) zadeklarowali niesprzedawanie akcji spółki przez rok od dnia pierwszego notowania akcji na GPW.

W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych (w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego), akcje przydzielone w ramach IPO stanowiły będa 14,63% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów.

(ISBnews)