Grupa Lotos miała 320,8 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.; EBITDA: 630,9 mln złWarszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 320,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 410,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 447,8 mln zł wobec 576,5 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 630,9 mln zł wobec 803,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 447,8 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 290,3 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 146 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 11,5 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)" - czytamy w raporcie.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO oraz wpływu na efekt LIFO wyceny części ropy naftowej wg cen znacząco wyższych od bieżących) za I kw. 2018 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony wynik EBITDA LIFO), wyniósł 539,9 mln zł (spadek o 28,3% kw/kw i o 20,8% r/r), podano także.

Wynik EBIT LIFO wyniósł w I kw. br. 272,8 mln zł (spadek o 48,1% kw/kw i o 39,9% r/r).

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w I kw. 2018 roku największy wpływ miały:

• Surowce i produkty

o segment produkcji i handlu

niższy o ok. 13,1% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w I kw. 2018 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 323,7 mln zł (-24,2% r/r)

o segment wydobywczy

wzrost r/r notowań ropy naftowej o 24,8% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 34,6% wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-20,9%), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 204,7 mln zł (-22,9% r/r)

• Kursy walut

o istotnie niższy r/r (-16,3%) średniokwartalny kurs dolara wywarł negatywny wpływ na marżę na produktach i na wyniki segmentu produkcji i handlu

o spadek kursu dolara (-2,0% kw/kw) na koniec kwartału poskutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów walutowych" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 324,7 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 5 447,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 218,5 mln zł wobec 353,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)