Sejm, który we wtorek rozpoczyna czterodniowe posiedzenie, zajmie się prawdopodobnie wnioskami o wotum nieufności wobec wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Beaty Szydło i wobec minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej - wynika ze wstępnego harmonogramu Sejmu.

Wnioski o wotum nieufności złożyli w Sejmie pod koniec kwietnia posłowie PO. Według nich wicepremier i szefowa MRPiPS ponoszą "polityczną odpowiedzialnością" za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek, komentując zapowiedź złożenia wniosków przez Platformę, powiedziała: "Elżbieta Rafalska jest bardzo dobrym ministrem, a Beata Szydło wicepremierem. Nie ma mowy o ich odwołaniu". Jej zdaniem, szefowi PO Grzegorzowi Schetynie nie chodzi o los niepełnosprawnych, tylko o polityczną awanturę.

Reklama

W ubiegłą niedzielę rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych opuścili Sejm, ogłaszając, że zawieszają protest. Trwał on od 18 kwietnia. Towarzyszyły mu dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym", dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

Protestujący uznali, że zrealizowano jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Zgodnie z już opublikowaną ustawą wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Opublikowano również ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów (posłowie PiS) spełnia ona drugi postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.

Posłowie zajmą na tym posiedzeniu rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którego celem jest zapewnienie niezakłóconego świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych. Wdrożenie rozwiązań ma spowodować, że Polska w sposób bardziej skoordynowany będzie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni.

W projekcie ustawy określono też tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP oraz zbudowanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, który zapewni niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych.

Sejm będzie też debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; nowe przepisy mają ułatwić obywatelom potwierdzenie swojej tożsamości w publicznych usługach online.

Przewidziano m.in. wdrożenie rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług publicznych z wykorzystaniem różnych środków identyfikacji elektronicznej, dostarczanych przez podmioty publiczne i komercyjne na zasadach otwartości i równorzędności.

Jednocześnie wprowadza się przepisy, które dla organów administracji publicznej będą stanowiły podstawę prawną do udostępniania usług online, w ramach których obywatel będzie mógł wyrazić zgodę na przekazanie tym organom dotyczących go danych gromadzonych w rejestrach publicznych. Dzięki temu osoby korzystające z publicznych usług online nie będą musiały podawać w podaniach i wnioskach danych, które są już w posiadaniu administracji publicznej oraz dołączać odrębnych dokumentów, potwierdzających fakty lub stan prawny, znany organom administracji publicznej.

Projektowana nowelizacja przesuwa termin obowiązkowego wydawania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej z 1 lipca 2018 r. na 1 grudnia 2018 r.

Wprowadza również regulacje, które będą stanowiły podstawę prawną do funkcjonowania publicznej aplikacji mobilnej. W ramach tej aplikacji uruchomione zostanie działanie tzw. „mDokumentów”, czyli dokumentów elektronicznych przechowywanych na urządzeniach mobilnych, których użycie pozwoli obywatelowi m.in. na potwierdzenie posiadanych uprawnień.

Sejm będzie też prawdopodobnie pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy odnawialnych źródłach energii; najważniejsze propozycje przewidują wydłużenie o dwa lata czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę. Projekt rozwiązuje też problem stawiania budynków na terenach, które znalazły się w strefach ochronnych istniejących wiatraków.

Izba ma się zająć również rządowym projektem noweli ustawy o finansach publicznych, który poprawia dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej z 2011 roku. Proponowane przepisy nakładają m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, która jest wykorzystywana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej i do Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Możliwe, że posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o transporcie drogowym, którego skutkiem ma być likwidacja nieuczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami. Nowe przepisy mają zapewnić też większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Projekt doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Izba ma ponadto debatować nad rządowym projektem ustawy o tachografach; przepisy mają poprawić bezpieczeństwo systemu, zwiększyć sprawność jego kontroli oraz egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Posłowie mają zająć się także m.in. rządowym projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego; zakłada on wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

Posłowie będą też debatować nad poselskimi projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług; projekty w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska, Kukiz'15 oraz Nowoczesna.

Izba zajmie się też senackim projektem nowelizacji ustaw: o referendum lokalnym oraz o referendum ogólnokrajowym; proponowane przepisy zakładają wprowadzenie możliwości wznowienia postępowania po postanowieniu sądu wydanym w trybie referendalnym w sprawach dot. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w trakcie kampanii referendalnej. Projekt nowelizacji, ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2017 r.

Obecnie przepisy stanowią, że sąd okręgowy rozpoznaje wnioski o wydanie zakazu rozpowszechniania materiałów wyborczych zawierających nieprawdziwe informacje, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Obecnie od postanowienia sądu wydanego w trybie referendalnym można złożyć, także w terminie 24 godzin, zażalenie do sądu apelacyjnego (druga instancja); potem nie można jednak złożyć wniosku o wznowienie postępowania. TK zakwestionował ten przepis.

Porządek obrad może zostać uzupełniony m.in. o informację z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. oraz o sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2016 i 2017 r.

Ponadto posłowie w głosowaniu będą decydować ws wniosków o poszerzeniem porządku obrad m.in.: informację premiera nt. "stanu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, postępów w procesie ich modernizacji, a także polityki kadrowej prowadzonej w będących własnością Skarbu Państwa spółkach zbrojeniowych, w szczególności Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., w kontekście odwołania całego zarządu spółki w dniu 8 lutego 2018 r.", informację premiera nt. "powołania oraz sposobów finansowania Polskiej Fundacji Narodowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także działalności Polskiej Fundacji Narodowej, w szczególności w sprawie polsko-izraelskiego kryzysu dyplomatycznego" oraz o informację ministra sprawiedliwości nt. "czynności śledczych podjętych przez Prokuraturę Krajową w związku z interwencją policji z użyciem tzw. taserów, śmierci Igora Stachowiaka i działań organów ścigania w tej sprawie".

Izba zagłosuje też nad komisyjnym projektem uchwały ws. przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej.