"Rada Prezesów nadal będzie prowadzić zakupy aktywów netto, na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018. Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu 2018 r., w zależności od danych potwierdzających średnioterminowe prognozy inflacji Rady Prezesów, miesięczna skala skupu aktywów netto będzie ograniczona do 15 mld euro do końca grudnia 2018 i wówczas skup netto ulegnie zakończeniu" - napisano w komunikacie po posiedzeniu EBC.

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian i wskazał, że pozostaną one na obecnych poziomach co najmniej przez lato 2019 r.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe pozostaną na obecnych poziomach co najmniej przez okres lata 2019 r., a w każdym razie tak długo, by zapewnić, że rozwój inflacji pozostanie zbieżny z obecnymi oczekiwaniami trwałego dostosowania ścieżki (do celu - PAP)" - napisano w komunikacie.

EBC potwierdził, że będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i znacznej skali akomodacji monetarnej.

Czwartkowe decyzje EBC "utrzymują dużą obecnie skalę akomodacji monetarnej" - napisano w komunikacie.