MF pod koniec maja przedstawiło najnowszą wersję projektu ustawy o PPK.

"Doceniając zwiększenie palety instytucji mogących oferować PPK, UKNF ponownie proponuje, by pracodawca mógł oferować więcej niż jedno PPK swoim pracownikom. W naszej ocenie, zdejmuje to poniekąd z pracodawcy ciężar odpowiedzialności za dobranie programu pod interesy i profile socjoekonomiczne pracowników. Może też się przyczynić do większej konkurencji i niższej koncentracji na rynku (zwłaszcza biorąc pod uwagę, że najpierw o wyborze PPK, więc i pośrednio o podziale rynku będą decydowali najwięksi pracodawcy" - pisze KNF.

Komisja postuluje również zmiany w polityce inwestycyjnej.

"Odnośnie polityki inwestycyjnej, zaproponowane ramy ograniczania ryzyka dla funduszy zdefiniowanej daty zmierzają w pożądanym kierunku. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że na skutek nawet krótkookresowych wahań na rynkach finansowych, proporcja instrumentów dłużnych do udziałowych może ulegać znaczącym zmianom. Dlatego proponujemy rozważyć ukształtowanie przedziałów instrumentów w części dłużnej i udziałowej portfeli tak, aby zmiany na rynku nie wymuszały na zarządzającym funduszem konieczności ich sprzedaży w celu dostosowania do określonych w ustawie limitów inwestycyjnych, mając na względzie założenia długookresowej polityki inwestycyjnej" - pisze KNF.

UKNF proponuje również doprecyzowanie mechanizmu stopy referencyjnej, ponieważ w obecnym kształcie stopa ta nie uwzględnia istnienia funduszy zdefiniowanej daty (jedna stopa dla wszystkich funduszy będzie niekompatybilna z wymaganiami alokacyjnymi dla części z nich). (PAP Biznes)