Zysk operacyjny wyniósł 294,11 mln zł wobec 399,04 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 601,94 mln zł wobec 692 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 051 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 2 858,52 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 431,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 581,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 039,56 mln zł w porównaniu z 5 568,22 mln zł rok wcześniej.

Grupa wytworzyła 6,46 GWh energii elektrycznej w II kw. 2018 r., o 15,7% więcej r/r, w tym 5,93 GWh pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. W całym I półroczu wytwarzanie netto wyniosło 12,79 GWh (o 37% więcej r/r), w tym 11,89 GWh ze źródeł konwencjonalnych.

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 4,87 GWh w II kw. i była wyższa o 4% r/r. W całym I półroczu sprzedaż usług dystrybucji wzrosła o 4,1% r/r do 10,05 GWh.

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym wyniosła 9,16 GWh w II kw. i była wyższa o 37,2% r/r. Sprzedaż ciepła wyniosła 1,09 GJ w II kw. i spadła o 17,5% r/r. W I poł. 2018 sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 17,44 GWh, a sprzedaż ciepła 3,82 GJ.

"Nasze wyniki finansowe i operacyjne pozostawały pod wpływem zmiennej sytuacji rynkowej i są zgodne z naszymi przewidywaniami. Odnotowaliśmy wyraźny wzrost produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym, wzrósł również wolumen sprzedaży usług dystrybucyjnych. Zysk netto grupy wyniósł 462 mln zł a EBITDA 1 304 mln zł. Prezentowane wyniki pokazują nasz potencjał do generowania zysków oczekiwanych przez akcjonariuszy" – skomentował prezes Mirosław Kowalik, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 747,56 mln zł wobec 899,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)