Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA karę w wysokości 800 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 750 tys. zł. Z kolei Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" uchyliła karę w wysokości 390 tys. zł i nałożyła nową w kwocie 380 tys. zł.
"Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w części decyzję KNF z dnia 18 maja 2018 r. w zakresie nakładającym administracyjną karę pieniężną na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w wysokości 800 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych" - czytamy w komunikacie.
Sankcja za naruszenia dotyczy przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013 - 2014. W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że PZU wdrożył odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód.
"W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja ustaliła ponadto, że w czterech przypadkach opóźnień zachodzi konieczność umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego wobec PZU SA. Okoliczność w postaci umorzenia postępowania administracyjnego wpłynęła na zmniejszenie nałożonej na PZU SA kary pieniężnej, której wysokość została ustalona na poziomie 750 tys. zł" - czytamy także.
Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła także w całości decyzję KNF z dnia 9 stycznia 2018 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA w wysokości 390 tys. zł za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
"Sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2013-2015. W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 'Warta' SA wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód" - czytamy także.
Jak podaje Komisja, w wyniku ponownego rozpoznania sprawy dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach siedmiu poszkodowanych.
"Mając na uwadze 5 przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 380 tys. zł" - czytamy także.
(ISBnews)