KCI miało 2,96 mln zł zysku netto, 3,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.


Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - KCI odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,41 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody i zyski sięgnęły 29,53 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 29,72 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 3,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,95 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54,48 mln zł w porównaniu z 59,3 mln zł rok wcześniej.
"Pozycje rachunku zysków i strat grupy w zakresie realizowanych przychodów zasadniczo zdominowane są działalnością Grupy Gremi Media S.A., która prowadząc regularną działalność mediową (sprzedaż prasy, ogłoszeń, e-wydań, dostępów do treści) wnosi największy wkład w kategorię przychodów ze sprzedaży towarów i usług (przychody te stanowią aż 92% wszystkich przychodów i zysków całej grupy kapitałowej KCI S.A.). Dotyczy to zarówno I półrocza 2018, jak i analogicznego okresu w roku ubiegłym. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo ok. 6,7% spadku przychodów we wspomnianej wcześniej kategorii 'przychody ze sprzedaży towarów i usług', grupa zdołała w jeszcze większym stopniu ograniczyć koszty operacyjne (13,9%) co w efekcie przełożyło się na realizację blisko 9-krotnie wyższego zysku z działalności operacyjnej, wynoszącego 3 878 tys. zł. Niewątpliwie główną przyczyną jest konsekwencja Gremi Media S.A. w realizacji przyjętych założeń biznesowych i silna dyscyplina kosztowa, jednak zauważyć też należy, że również wyniki jednostkowe spółki dominującej były w tym zakresie pozytywne (913 tys. zł zysku operacyjnego). Korekta o podatek dochodowy (-353 tys. zł) skorygowała ostateczny wynik finansowy netto grupy kapitałowej KCI S.A. do poziomu zysku wynoszącego 3 525 tys. zł" - czytamy w raporcie.
W podziale na segmenty (inwestycyjna i pokrewna / nieruchomościowa / mediowa) Grupa wykazuje największy udział przychodów w segmencie mediowym. Segment ten odpowiadał w I połowie 2018 roku za ok. 93% wszystkich przychodów (oraz ok. 94% kosztów). Pod względem dochodowości (zysk netto) na pierwszym miejscu uplasował się również segment mediowy (zysk netto segmentu 3 183 tys. zł), a za nim segment inwestycyjny i działalności pokrewnej (zysk netto 342 tys. zł). W segmencie nieruchomościowym w analizowanym okresie czasu nie odnotowano żadnych przychodów ani kosztów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 0,34 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)