EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Grupy Lotos do pozytywnej


Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - EuroRating podtrzymał rating kredytowy Grupy Lotos na poziomie BBB- i zmienił perspektywę ratingu na pozytywną ze stabilnej, podała agencja.
"Zmiana ze stabilnej na pozytywną perspektywy ratingu spółki Grupa Lotos S.A. związana jest głównie z systematyczną poprawą jej sytuacji finansowej, a także z planowanym połączeniem z drugim państwowym koncernem paliwowym – PKN Orlen S.A. (posiadającym rating kredytowy agencji ratingowej EuroRating na poziomie BBB z perspektywą stabilną)" – czytamy w komunikacie.
EuroRating zwrócił uwagę na to, że dokonane przez Grupę Lotos w poprzednich latach inwestycje w rozbudowę mocy przerobowych i zwiększenie efektywności instalacji rafineryjnych, wraz z ograniczeniem przez rząd szarej strefy na rynku paliw płynnych, zaowocowały znacznym wzrostem przychodów oraz poprawą marży na sprzedaży. Skutkowało to również zwiększeniem do rekordowych w historii spółki wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz wolnych przepływów pieniężnych.
"W efekcie, w ciągu ostatnich kilku kwartałów systematycznie rosła wartość kapitału własnego Grupy Lotos oraz jednocześnie malała wartość zobowiązań oprocentowanych. Przyczyniło się to do poprawy struktury pasywów (zadłużenie ogólne na koniec III kwartału 2018 r. wyniosło 47,5%, wobec 56,9% dwa lata wcześniej) oraz do istotnego spadku relacji zadłużenia do wyniku EBITDA (wskaźnik dług netto / znormalizowana EBITDA na koniec III kwartału 2018 r. spadł do 0,6x, podczas gdy dwa lata wcześniej przekraczał poziom 2,0x)" – czytamy dalej.
Do czynników pozytywnych agencja zaliczyła również poprawę pozycji płynnościowej koncernu, którą agencja ocenia obecnie jako dobrą. Generowane przez Grupę Lotos w ostatnich kwartałach wysokie wyniki finansowe oraz wolne przepływy pieniężne pozwoliły spółce na zgromadzenie rekordowo wysokiego stanu gotówki (na koniec września b.r. jej wartość przekroczyła 2,1 mld zł), co przy jednoczesnym ograniczeniu wartości krótkoterminowych zobowiązań finansowych skutkowało wzrostem wskaźnika pokrycia długu krótkoterminowego gotówką do wysokiego i bezpiecznego poziomu 1,84.
"W kontekście planowanego przez rząd połączenia dwóch państwowych koncernów paliwowych EuroRating ocenia, że operacja ta przyczyni się do dalszego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku paliw. Jakkolwiek wzmocnienie monopolistycznej pozycji spółki powstałej z połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos będzie niekorzystne dla konsumentów paliw, to dla samej spółki i jej akcjonariuszy fuzja powinna skutkować dalszą poprawą wyników finansowych – zarówno dzięki większej swobodzie w kształtowaniu hurtowych i detalicznych cen paliw, jak również dzięki potencjalnym efektom synergii, związanym m.in. z redukcją części kosztów operacyjnych oraz ze zwiększeniem efektywności logistyki dystrybucji paliw" – wskazano także.
Dla Grupy Lotos przejęcie przez podmiot trzykrotnie większy oraz charakteryzujący się większą stabilnością finansową, jakim jest PKN Orlen, oznaczać będzie dodatkowe wzmocnienie wiarygodności finansowej spółki, uważa też agencja.
Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego spółce ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.
(ISBnews)