"Zgodnie z podjętą uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:

1) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1036,

2) Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1322,

3) Altus Semeko Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1590,

4) Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 870" - czytamy w komunikacie. 

Przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki: zgromadzenie inwestorów danego funduszu wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszem przez Rockbridge TFI, Altus TFI dokona notarialnej zmiany statutu funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, ze wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania funduszami powinno nastąpić w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r., z wyjątkiem funduszu Waskulit FIZ, w odniesieniu do którego zakłada się, że przejęcie zarządzania nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r." - czytamy dalej. 

Altus podał, że nie podjął żadnych decyzji co do ewentualnego przenoszenia zarządzania kolejnymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. 

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

"W ocenie zarządu Altus TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI" - podsumowano. 

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.