"Wzrost wydatków ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych bez środków UE (środki te są ujmowane w równych kwotach po stronie dochodowej i wydatkowej, bez wpływu na wynik sektora) – według prognoz NBP – wyniesie w 2018 r. 5,7 proc. rdr, a zatem będzie zbliżony do wzrostu nominalnego PKB" - napisano w opinii.

"Przy jednocześnie wyższym wzroście dochodów podatkowych doprowadzi to prawdopodobnie do obniżenia deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w bieżącym roku do poziomu poniżej 1 proc. PKB, czyli najniższego od 1995 r., tj. od kiedy są dostępne dane w ujęciu ESA" - dodano.

Według prognoz NBP, w 2019 r. można spodziewać się niewielkiego spadku deficytu sektora.

"W warunkach pozytywnego oddziaływania koniunktury na finanse publiczne, będzie to prowadziło do dalszego niewielkiego spadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r." - napisano w dokumencie.

Prognozy NBP wskazują też na systematyczny spadek zadłużenia sektora finansów publicznych w relacji do PKB w horyzoncie projekcji.

"Realizacji tego scenariusza będzie sprzyjać utrzymywanie się wyższego nominalnego tempa wzrostu gospodarczego od średniego oprocentowania długu publicznego. Szacunki NBP wskazują, że w latach objętych projekcją, tj. 2018-2020, różnica pomiędzy tymi wielkościami będzie bliska 3 punktów procentowych" - napisano.

W ocenie banku centralnego, potrzeby pożyczkowe netto w przyszłym roku mogą okazać się niższe od założonych 46 mld zł.

"Zgodnie z założeniami Ustawy potrzeby pożyczkowe netto Skarbu Państwa w 2019 r. wyniosą 46,0 mld zł (2,1 proc. PKB), zaś potrzeby pożyczkowe brutto – 163,7 mld zł (7,3 proc. PKB). Niska na tle poprzednich lat kwota potrzeb pożyczkowych netto wynika z założonego niskiego poziomu deficytu" - napisano.

"Jednocześnie, zaplanowana kwota uwzględnia realizację deficytu budżetowego na poziomie limitu ustawowego, zatem rzeczywista wielkość potrzeb pożyczkowych w kolejnym roku może okazać się niższa. Przewidywany poziom potrzeb pożyczkowych netto w 2018 r. wynosi 39,7 mld zł wobec zapisanej w Uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na 2018 r. kwoty 63,3 mld zł" - dodano.

Ponadto, jak wynika z symulacji NBP, bank ocenia, że polityka fiskalna może oddziaływać w kierunku niewielkiego zmniejszenia skali spowolnienia gospodarczego oraz nieco wyższej inflacji w 2019 r.

"Wyniki symulacji przeprowadzonej przez NBP wskazują, że polityka fiskalna opisana w części III. Opinii, w porównaniu do scenariusza braku zmian w polityce fiskalnej, może oddziaływać w kierunku niewielkiego zmniejszenia skali oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego oraz nieco wyższej inflacji w Polsce w 2019 r" - napisano.

>>> Czytaj też: Hirsch: Trzy złe wiedźmy krążą nad Europą. Czego obawiają się inwestorzy?