"Punktem wyjścia jest implementacja przepisów europejskich"- mówił, uzasadniając projekt, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Jak tłumaczył, projekt przewiduje m.in. zmiany zasad prowadzenia przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

"Tutaj chodzi przede wszystkim o rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających kontroli prezesa ULC o użytkowników statków powietrznych i członków personelu pokładowego oraz wprowadzenie niezapowiedzianych kontroli" - tłumaczył Wild.

Ponadto - mówił wiceminister - nowela przewiduje nowe rozwiązania w zakresie koordynacji rozkładów lotów. "Tutaj chodzi o zmianę zasad naliczania opłat" - dodał.

"Trzecia kwestia to rozszerzenie regulacji w zakresie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych, a także usuwania, przycinania drzew, krzewów stanowiących przeszkody lotnicze. To jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozbudowy portów lotniczych" - wyjaśniał.

Kolejne rozwiązania - wyliczał wiceminister - dotyczą uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących czasu pracy członków załóg statków powietrznych, uszczegółowienie zasad ustalania stref i stawek opłat nawigacyjnych.

"Tutaj chodzi m.in. o wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi strefy pobierania opłat terminalowych są zatwierdzane przez ministra właściwego ds. transportu" - dodał.

Nowelizacja ponadto wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie wymagań i obowiązków ustalonych w prawie unijnym, uzupełnia katalog opłat lotniczych o opłaty za czynności administracyjne, wynikające z prawa unijnego lub z nimi związane.

"Projekt powołuje Rzecznika Praw Pasażerów - to jest rozwiązanie prokonsumenckie" - powiedział Wild.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, Rzecznik Praw Pasażerów ma działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję.

"Rzecznik Praw Pasażerów będzie prowadził postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia (unijnego - PAP) (...) oraz między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia (unijnego - PAP)" - czytamy w uzasadnieniu.

Oznacza to, że Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta