Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 347 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 456,7 mln zł wobec 463,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 352,9 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 990,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1 425,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 791,06 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 286,43 mln zł w porównaniu z 6 684,45 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku zostały zrealizowane na poziomie 7 286,4 mln zł, tj. o 602,0 mln zł wyższym niż w tym samym okresie 2017 roku. Na wyższy poziom uzyskanych przychodów miały przede wszystkim wpływ wyższe przychody ze sprzedaży węgla o 84,5 mln zł, tj. 2,2%, koksu o 419,9 mln zł, tj. o 17,0% oraz węglopochodnych o 95,3 mln zł, tj. 41,6%. Wyższe przychody ze sprzedaży węgla wynikają z większego wolumenu sprzedaży o ok. 0,1 mln ton i wyższej średniej ceny sprzedaży o 4,1%. Wyższe przychody ze sprzedaży koksu wynikają przede wszystkim z wyższej średniej ceny sprzedaży o 17,4%. Natomiast na wzrost przychodów ze sprzedaży węglopochodnych wpływ miała przede wszystkim osiągnięta wyższa cena sprzedaży smoły o ok. 71,3%" - czytamy w raporcie.

Wynik brutto ze sprzedaży w analizowanym okresie 2018 roku Grupa osiągnęła na poziomie niższym o 237,9 mln zł tj. o 9% r/r.

"Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów Grupy w analizowanym okresie wyniosły 223,2 mln zł i były wyższe o 11,8 mln zł w stosunku do stanu na dzień 30 września 2017 roku. Koszty administracyjne obejmujące koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych w analizowanym okresie 2018 roku wyniosły 445,2 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie 2017 roku o 109,2 mln zł, w tym w jednostce dominującej o 87,1 mln zł (z czego świadczenia na rzecz pracowników wzrosły o 56,2 mln zł)" - czytamy dalej.

W okresie od 1stycznia do 30 września 2018 roku Grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 1 854,6 mln zł wobec 2 206,7 mln zł rok wcześniej.

"Po uwzględnieniu podatku dochodowego w wysokości (353,6) mln zł wynik netto w okresie 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 1 442,0 mln zł i był niższy o 349,1 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie 2017 roku. W wyniku ujęcia w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku w innych całkowitych dochodach wyceny instrumentów zabezpieczających całkowite dochody razem ukształtowały się na poziomie 1 447,4 mln zł" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 198,31 mln zł wobec 1 814,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)