Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) zakłada m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji i zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo.

Projekt SRRK zawiera między innymi propozycje dotyczące zwolnień podatkowych, proponowane działania w tym zakresie obejmują m.in:

1. zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;

2. umożliwienie uznania 125 proc. kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO.

3. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności.

4. umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych).

5. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie.

6. zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.

7. zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO.

>>> Polecamy: NBP uczy się jawności. Nadeszło lex Wojciechowska

Jednym z głównych celów SRRK jest unikanie tzw. goldplatingu, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób, niż jest to wymagane. Wraz z KNF i przy udziale rynku planowane jest utworzenie grupy roboczej, mającej na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.

W strategii MF zwraca uwagę, że w porównaniu do najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych na świecie Polska ma znacznie mniej rozwiniętą ofertę produktów i usług - np. przy dużych potrzebach inwestycyjnych na krajowym rynku nie funkcjonują obligacje rozwojowe. MF zaznacza, że nie istnieje również krótka sprzedaż i pożyczki papierów wartościowych, a płynność rynku repo jest bardzo niska.

Resort finansów zaznacza, że istnieje potrzeba wzmocnienia pośrednictwa na rynku. Strategia kładzie duży nacisk na konieczność zwiększenia innowacyjności i aktywności po stronie pośredników, w przypadku których zbyt rzadko mamy do czynienia z tzw. proprietary trading (handlem na własną książkę) i zbyt małym aktywizowaniem obrotu.

Projekt SRRK zakłada ponadto wprowadzenie tzw. jednolitej licencji bankowej. W ocenie MF, istniejący aktualnie brak możliwości bezpośredniego dostępu banków do obrotu zorganizowanego jest postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność instrumentów finansowych, utrudniając tym samym prawidłową ich wycenę.

MF chce, aby Warszawa przyciągała emitentów i inwestorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii autorów strategii, Polska może być regionalnym hubem dla rozwoju i finansowania małych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Resort chce zachęcać zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, zwraca też uwagę, że Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, gdzie nadzorca nie przyjmuje prospektów w języku angielskim.

Jak napisano na stronie internetowej, projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

"Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej" – powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska.

Jak podkreśliła, strategia będzie opierać się na fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii.

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które są odpowiedzią na dwadzieścia najważniejszych barier rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.

Działania mają obejmować takie obszary jak m.in.: edukację finansową i oszczędności krajowe, nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego, zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej, działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego, innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

>>> Czytaj też: 17-proc. PIT i podwojenie kosztów uzyskania przychodu? PiS szykuje podatkowe zmiany