Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki


Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Libet oraz Libet 2000 zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank umowę dotyczącą czasowego niedochodzenia wierzytelności, podał Libet w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień publikacji raportu umowa obowiązuje do 29 marca lub pełnej spłaty wierzytelności lub daty rozwiązania umowy.
"Zgodnie z treścią umowy, banki zobowiązały się względem spółki m.in. do niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności" – czytamy w komunikacie.
Powyższe zobowiązanie banków dotyczy tzw. okresu obowiązywania, tj. okresu od dnia wejścia w życie umowy (20.12.2018 r.) do wcześniejszej z następujących dat: pełnej spłaty wierzytelności banków, terminu końcowego (na dzień publikacji niniejszego raportu: 29.03.2019 r.) lub daty rozwiązania umowy. Zawarcie umowy było jednym z działań podjętych przez spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych, podano w informacji.

"Podpisanie umowy było poprzedzone negocjacjami z bankami, w szczególności otwierającym spotkaniem negocjacyjnym w dniu 23 października 2018 r. Jednocześnie należy wskazać, że przyczyną opóźnienia publikacji przedmiotowych informacji (zarówno faktu prowadzenia negocjacji jak i podpisania umowy), była ochrona prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania tej informacji do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów w ramach przeglądu opcji strategicznych spółki, w szczególności na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży aktywów" – czytamy dalej.
Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Prowadzi obecnie produkcję na terenie 14 zakładów w całym kraju. Spółka prowadzi
także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 288,21 mln zł.
(ISBnews)