W spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta omawiano sytuację w podstawowej opiece zdrowotnej i wynikające z niej problemy, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy poz.

Uczestniczyli w nim: Jakub Gołąb, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia: Bożena Janicka, Prezes PPOZ oraz Jarosław Król z Zarządu PPOZ. Rozmowy odbyły się 28 maja w Warszawie.

Punktem wyjścia do dyskusji był raport ministra dotyczący „Problematyki zgłoszeń kierowanych na Infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018”. Podczas jego analizy przedstawiciele PPOZ wskazali na problemy w zakresie niedoborów i „wiekowości” kadr, szczególnie w gminach i powiatach, oraz konieczność racjonalnego korzystania ze świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

"Wskazane przez nas tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem Pana Ministra, który zapowiedział dalsze prace w tym obszarze, mając na uwadze w szczególności malejące zasoby kadrowe" - powiedziała Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Lekarze PPOZ wskazali także na niejasności w zakresie udostępniania osobom bliskim dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Po raz kolejny PPOZ zgłosiło uwagi dotyczące stwierdzania zgonów i podkreśliło konieczność pilnych regulacji prawnych w tym zakresie (w związku z projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów), a szczególnie w zakresie powołania koronera (lekarza stwierdzającego zgon - PAP).

Ważnymi tematami spotkania były też: konieczność regulacji zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu; szczepienia 65+; bezwzględna potrzeba doprecyzowania i usankcjonowania stanowiska asystenta medycznego w codziennej praktyce lekarza POZ ze względu na rosnącą biurokrację, informatyzację i kadrę lekarzy w podeszłym wieku.

Omówiono również kwestię e- zdrowia i wdrożenia informatyczne: wprowadzone (e-ZLA) i planowane (e-recepta, e-skierowanie), z uwzględnieniem Internetowego Konta Pacjenta.

Poinformowano o nadmiernej biurokracji w podstawowej opiece zdrowotnej. "Pomimo wielu wykonywanych zabiegów, czynności administracyjnych, biurokratycznych, ilości wystawianych zaświadczeń, orzeczeń, skierowań, niestety w dalszym ciągu systematycznie narasta! Zakres nowych, nakładanych na nas obowiązków biurokratycznych częstokroć paraliżuje pracę lekarzy" - powiedziała Janicka.

Minister zaproponował szkolenia dla środowiska medycznego, zawnioskował też o przekazanie materiałów dotyczących nadmiernej biurokracji w POZ oraz o wskazanie kierunków w realizacji programów profilaktycznych.

Dyskutowano także o problemach związanych z realizacją programów profilaktycznych, a w szczególności realizacją programu CHUK (Choroby Układu Krążenia). PPOZ szczegółowo poinformowało zebranych o podejmowanych działaniach usprawniających, zgłaszanych bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia i do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podczas spotkania omówiono również problemy związane z polityką senioralną dotyczące świadczeń medyczno - opiekuńczych w miejscu zamieszkania starszych pacjentów.

Zapowiedziano kolejne spotkania w celu prowadzenia merytorycznych rozmów.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska