Media

Zmiana przepisów prawnych

Nowe rozwiązania w zakresie rejestracji niepublicznych papierów wartościowych wprowadza Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
1 lipca 2019 r. wejdzie w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, jak również obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie.
Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu spółki. Funkcję agentów emisji pełnią najczęściej banki i domy maklerskie.

Rynek obligacji niepublicznych przed 1 lipca 2019

Reklama
Media

Szybko i bez papieru

Aby jak najbardziej uprościć proces rejestracji tych papierów Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przygotował nowe rozwiązanie. Papiery wartościowe wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji będą mogły być rejestrowane na podstawie wniosków składanych za pomocą dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Termin rejestracji papierów wartościowych będzie można określić w formularzu aplikacyjnym i będzie mógł nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza.

Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie będzie wymagało składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów.

Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nada także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.

Rynek obligacji niepublicznych po 1 lipca 2019 r.

Media

Nowe rozwiązanie dostępne także dla obligacji publicznych

Nowy sposób rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agenta emisji i poprzez internetową aplikację będzie także dostępny (fakultatywnie) dla publicznych papierów wartościowych. Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na dotychczasowych zasadach.

Obligacje wyemitowane przez 1 lipca 2019 r.

Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. nie podlegają obowiązkowi rejestracji w KDPW. Emitenci mają możliwość ich dematerializacji i rejestracji w KDPW, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. Podlegają one jednak obowiązkom informacyjnym: emitent jest zobligowany do przekazania do Krajowego Depozytu podstawowych informacji dotyczących emisji oraz terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych do 31 marca 2020 r., a następnie co pół roku aktualizować dane.

Bezpieczniej na rynku

Wszystkie podmioty biorące udział w procesie związanym z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych podlegają nadzorowi ze strony KNF, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo samego procesu rejestracji jak również dalszego obrotu.

Współpraca KDPW z profesjonalnymi podmiotami reprezentującymi spółki, czyli agentami emisji, jest typową praktyką, stosowaną na rozwiniętych rynkach kapitałowych, umożliwiającą bezpieczną, szybką i wiarygodną realizację procesu rejestracji papierów wartościowych, a w dalszej perspektywie realizację świadczeń z tych instrumentów (np. wypłata odsetek z obligacji lub listów zastawnych, wypłata dochodów z certyfikatów inwestycyjnych) oraz ich wykup.

Informacja o rynku niepublicznym

Warto pamiętać także o drugim aspekcie wprowadzonym przez Ustawę o wzmocnieniu nadzoru (…), którym jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów.

Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).

Informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia (takie jak np. odsetki z obligacji, wypłaty dochodów z certyfikatów inwestycyjnych), czy terminowo wykupuje papiery wartościowe, są dostępne publicznie. Korzystać z nich może każdy zainteresowany: zarówno organy państwowe, jak np. KNF, jak również inwestorzy.

Dostęp do bazy jest bezpłatny, a koszty zarówno przygotowania systemu, jak też jego funkcjonowania, ponosi wyłącznie Krajowy Depozyt.

System zostanie udostępniony przez KDPW od 1 lipca br.

Rejestr zobowiązań emitentów z tytułu emisji obligacji, listów zastawianych i certyfikatów inwestycyjnych

Media