Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, podała spółka.
"Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2019 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, co spowodowało konieczność dostosowania treści prospektu emisyjnego spółki do postanowień rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych wydanych na jego podstawie" - czytamy w komunikacie.
Zmiana treści prospektu emisyjnego spółki w wyniku powyższych okoliczności wymagać będzie dodatkowego czasu. Ponadto, prospekt emisyjny przedłożony przez spółkę wymagać będzie dalszych aktualizacji, w tym dotyczących sprawozdań finansowych obejmujących dalszy okres 2019 roku, podano także.
"Zamiarem spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po dokonaniu zmian i aktualizacji" - czytamy dalej.
Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.
(ISBnews)