Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł


Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.
"Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące:
1. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 000 000 000 zł,
2. Obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej Wieloletni Program Emisji Obligacji.
3. Zapadalność obligacji będzie nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii obligacji.
4. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach lub na podstawie prawa obcego.
5. Obligacje mogą być emitowane jako:
a) obligacje zwykłe, niepodporządkowane,
b) obligacje, z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji banku, lub
c) obligacje podporządkowane, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (z późniejszymi zmianami).
6. Obligacje emitowane w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji mogą być oferowane na terytorium Polski a także poza granicami Polski.
7. Oferty obligacji na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
8. Oferty obligacji poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta obligacji" - czytamy w komunikacie.
Ponadto rada upoważniła zarząd do określania warunków emisji poszczególnych serii obligacji (w tym w szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane obligacje, rynków na jakich mogą być notowane obligacje, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednej obligacji oraz wartości i waluty poszczególnych serii obligacji), dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Wieloletniego Programu Emisji Obligacji, dodano.
Rada wyraziła również zgodę na zamknięcie programu emisji obligacji banku ustanowionego 29 lipca 2015 r.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)