Akcjonariusze GPW zdecydują 1X o powołaniu członka Rady Giełdy


Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o zmianach w składzie Rady Giełdy, polegających na powołaniu przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 1 października.
"Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. […] Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi trzy lata. […] Przynajmniej jeden członek Rady Giełdy powinien zostać powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza mniejszościowego lub akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy" – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Giełdy złożoną przez Krzysztofa Kaczmarczyka powstała konieczność uzupełniania składu Rady, podano także.
"Z uwagi na niepowołanie podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia giełdy odbywającego się w dniu 17 czerwca 2019 r. oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia odbywającego się w dniu 6 sierpnia 2019 r. członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza mniejszościowego lub akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki, którzy nie są jednocześnie członkami giełdy powstała konieczność zwołania […] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia giełdy i uzupełnienia składu rady giełdy. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy" – czytamy dalej.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
(ISBnews)