Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alchemia odnotowała 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,11 mln zł wobec 22,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,27 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 293,7 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 9,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 515,88 mln zł w porównaniu z 586,18 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Alchemia zamknęła okres sprawozdawczy za I półrocze 2019 rok zyskiem netto w wysokości 10 mln zł. Wynik netto w porównaniu do analogicznego okresu I półrocza 2018 był niższy o 16,2 mln. zł. Wynik brutto na sprzedaży po I półroczu wyniósł 40,3 mln zł. i był niższy o 26,9 mln zł. od wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody GK spadły w stosunku do analogicznego okresu o 70,3 mln zł. Koszty sprzedaży za I półrocze 2019 r były niższe o 1,2 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na wynik miała korekta kosztów energii za I półrocze, która wynosiła 6,0 mln zł. Powyższe przełożyło się na osiągnięty za I półrocze 2019 r wynik na sprzedaży, który był niższy o 28,1 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

" Saldo przychodów/kosztów pozostałej działalności operacyjnej za I półrocze 2019 wyniosło 7,3 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 6,1 mln zł. Główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych było rozwiązanie rezerw oraz ostrożnej wyceny wyrobów gotowych. Saldo przychodów /kosztów finansowych za I półrocze 2019 wyniosło -5,3 mln zł. i było wyższe o 3,6 mln zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Główny wpływ na ww. saldo miała wycena krótkoterminowych aktywów finansowych. EBITDA wyniosła 34 mln zł. i uległa zmniejszeniu o 23 mln zł. Ostateczny wynik finansowy netto GK Alchemia jest zatem konsekwencją wyniku na działalności operacyjnej i działalności finansowej" - czytamy także. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 4,86 mln zł wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem. 

(ISBnews)