Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Work Service odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2019 r. wobec 59,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 11,61 mln zł w I poł. br. wobec 27,69 mln zł straty netto rok wcześniej, natomiast strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej - odpowiednio: 14,88 mln zł wobec 32,48 mln zł straty rok wcześniej.
Strata operacyjna wyniosła 5,25 mln zł wobec 47,11 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 433,52 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 676,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 23,38 mln zł wobec 40,62 mln zł straty rok wcześniej.
Biegły rewident Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. zgłosił zastrzeżenia dotyczące tego, że w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujęto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 35 863 tys. zł oraz inwestycje w jednostki zależne w kwocie 270 258 tys. zł; tego, że aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 9 131 tys. zł dotyczą spółki zależnej Work Service Deutschland GmbH oraz tego, że w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazano należność od PROLOGICS (UK) LLP o łącznej wartości 23 676 tys. zł wynikającą z umowy sprzedaży 100 % udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited.
"Wobec istnienia opisanych w uzasadnieniu odstąpienia od sformułowania wniosku wielu istotnych niepewności znaczących dla sprawozdania finansowego jako całości, nie byliśmy w stanie na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu wyrazić wniosku, czy nie zwróciło naszej uwagi cokolwiek, co kazałoby nam sądzić, że załączone skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej" - napisał biegły rewident.
Zarząd spółki ocenia decyzję Grant Thornton Polska jako zrozumiałą.
"W naszej ocenie, sytuacja grupy kapitałowej będzie wymagająca do czasu pozyskania inwestora w ramach podniesienia kapitału, innych opcji strategicznych, pełnej spłaty wszystkich istniejących zobowiązań publiczno-prawnych związanych z zawartymi układami z ZUS, istniejących zobowiązań kredytowych, a także obligacyjnych oraz innych zobowiązań w tym zobowiązań akwizycyjnych i publiczno-prawnych. W związku z tym decyzja biegłego rewidenta jest dla nas zrozumiała" - napisał zarząd w komentarzu.
Podkreślił jednocześnie, że podejmuje jednak szereg działań w celu restrukturyzacji spółki.
"Trwa proces sprzedaży spółek Prohuman oraz Antal, optymalizujemy koszty operacyjne oraz prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami w celu dokapitalizowania spółki. W ubiegłym roku dokonaliśmy sprzedaży spółek IT Kontrakt oraz Exact Systems co istotnie wpłynęło na redukcję zadłużenia. Naszą intencją jest systematyczna poprawa rentowności działalności poprze dalszą redukcję kosztów stałych rozpoczętą w 2018 roku, a z drugiej strony koncentracja działań handlowych na pozyskiwaniu nowych zamówień od istniejących i nowych klientów w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech" - wymieniono w komentarzu.
"Podsumowując istotne kwestie związane z oceną aktualnej sytuacji finansowej i strategicznej dokładamy wszelkich starań, aby przedstawione wyżej działania mogły się w pełni zrealizować, a rozpoczęta w 2018 roku restrukturyzacja długu spółki i grupy kapitałowej mogła skutecznie zakończyć" - stwierdził zarząd.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)