Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Sygnity oraz Indra Soluciones Tecnologías de la Información, następca prawny Indra Sistemas i Indra Sistemas Polska podpisało z Enea Operator ugodę przed mediatorem sądowym, dotyczącą realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego, podało Sygnity.

"Zgodnie z treścią ugody strony m.in. potwierdziły, iż wiąże je nadal umowa, której przedmiot wykonany zostanie przy zredefiniowanym sposobie ujęcia i realizacji poszczególnych funkcjonalności w uzgodnionym terminie, jednak bez zmiany funkcjonalności określonych w opisie przedmiotu zamówienia" - czytamy w komunikacie.

Strony zadeklarowały ponadto wolę dalszej realizacji umowy w sposób wskazany powyżej, z zastrzeżeniem, iż takie oświadczenie w ugodzie nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek uprawnienia którejkolwiek ze stron w związku ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po zawarciu i zatwierdzeniu przez sąd ugody, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych i roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy.

"W celu uniknięcia długotrwałego sporu sądowego w treści ugody strony przyjęły, iż z tytułu nieterminowej realizacji umowy po zatwierdzeniu ugody przez sąd konsorcjum zapłaci na rzecz Enea Operator karę umowną w łącznej wysokości 3,5 mln zł, przy czym zobowiązanie Sygnity w powyższym zakresie ograniczone jest do kwoty 0,55 mln zł. Ponadto na podstawie ugody konsorcjum zobowiązało się dostarczyć Enea Operator przedłużone o uzgodniony termin zabezpieczenie należytego wykonania umowy" - podsumowano.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)