"Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów w 2020 r. będą korzystne dla podatku VAT. Wzrost gospodarczy będzie determinowany głównie wzrostem popytu krajowego. Przewidywane jest również nieznaczne przyspieszenie inflacji co będzie pozytywnie oddziaływać na nominalną wielkość konsumpcji prywatnej, która jest głównym elementem makroekonomicznej bazy VAT. W szczególności przewiduje się, że spożycie prywatne wzrośnie w ujęciu nominalnym w 2020 r. o 6,4 proc., przy czym wzrost będzie wyższy niż w 2019 r." - napisano w projekcie budżetu.

Łączne dochody podatkowe zaplanowano na 390 mld zł, a niepodatkowe na 42,96 mld zł. W sumie dochody budżetu zaplanowano na 435,3 mld zł.

"Zakłada się, że wydatki budżetu państwa zostaną w całości zbilansowane dochodami, co oznacza, że w roku 2020 nie wystąpi deficyt budżetu państwa" - napisano w projekcie.

Reklama

Według projektu w 2020 roku wpływy do budżetu z dywidend i wpłaty z zysku spadną do 1,545 mld zł z 3,5 mld zł w 2019 r.

"Wysoki spadek dochodów z tytułu dywidend i wpłat z zysku wynika między innymi z wprowadzanych zmian zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, przez które powołany został Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Od 2020 r. przychodami Funduszu są m.in.: wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz środki w wysokości 30 proc. każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa" - napisano.

W 2020 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7 mld 162 mln 810 tys. zł. Zaznaczono, że prognoza została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku.

"Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - napisano w projekcie.

W projekcie napisano, że w 2020 r. wysokość stawek podatku VAT pozostanie na obecnym poziomie.

>>> Polecamy: Ubojnia przy gospodarstwie. Małe rzeźnie rolnicze mają zielone światło UE