Elektrobudowa złożyła pozew przeciw PKN Orlen w ramach zapisu na sąd polubownyWarszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa złożyła do sądu arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln euro, podała spółka. Decyzję tę podjęto w ramach realizacji zapisu na sąd polubowny, na mocy którego strony będą uczestniczyć w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym wszystkich sporów i roszczeń powstałych na tle umowy o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku.

"Na powyższą kwotę składają się kwoty wynikające w szczególności z roszczenia emitenta odpowiednio o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za prace dodatkowe i zamienne, z tytułu podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również związane z realizacją zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych wystawionych na rzecz PKN Orlen" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem pozwu nie została przy tym objęta część wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro, dla których to kwot procedura zwolnienia została przewidziana porozumieniem pomiędzy PKN Orlen a Elektrobudową z 8 listopada 2019 r.

Zamiarem stron jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczeniem przez PKN Orlen kar umownych. Spółka przypomina, że intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwym szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne, podsumowano.

8 listopada 2019 r. Elektrobudowa informowała, że wraz z PKN Orlen zawarła dwa porozumienia. Pierwsze dotyczyło poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w wysokości 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)