Projekt nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw to efekt prac Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, który – jak wyjaśniono w uzasadnieniu – wykrył luki w zakresie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej i innych podlegających obowiązkowej ochronie.

Nowelizacja zakłada, że ochronę tego typu obiektów, obszarów, urządzeń itd. zapewnią zarówno zabezpieczenia techniczne, jak i specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), a nie jak do tej pory jedne z wymienionych.

Ustawa definiuje, co powinno podlegać obowiązkowej ochronie. MSWiA chce rozszerzyć katalog o zakłady produkujące, remontujące i magazynujące broń i amunicję do użytku cywilnego oraz o centra dystrybucji gotówki, które – jak wyjaśnia – dysponują większymi sumami niż zasilane przez nie placówki bankowe, podlegające takiej ochronie. Proponuje też zmiany, które mają usprawnić umieszczanie takich obiektów w wykazie i wymianę informacji w tym zakresie.

Zmianie ulegną także kwestie nadzoru nad SUFO – zgodnie z ustawą są to wewnętrze służby ochrony i przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesje na działalność w zakresie ochrony osób i mienia, posiadający broń na podstawie świadectwa broni.

Przede wszystkim rozszerzone zostaną kompetencje Straży Granicznej wobec tych SUFO, które prowadzą kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych. Komendant Główny SG będzie mógł kontrolować sposób działania takich formacji i ich kwalifikacje. Funkcjonariusze SG, wykonujący kontrolę, otrzymają szereg uprawnień, w tym wstęp na teren, gdzie prowadzone są działania, i do siedziby formacji, czy możliwość zażądania dokumentacji lub uzyskania wyjaśnień w poszczególnych sprawach.

Proponuje się także zmianę w Prawie przedsiębiorców, zgodnie z którą ani Policja, ani SG nie będą musiały zawiadamiać przedsiębiorstwa o zamiarze wszczęcia kontroli działalności SUFO. Wymóg ten stosowany obecnie, według projektodawcy, może utrudniać wykrycie nieprawidłowości. Ponadto m.in. za uniemożliwianie kontroli działalności SUFO, a także za nieusunięcie stwierdzonych w ramach kontroli naruszeń grozić będzie odpowiedzialność karna.

W Ustawie o Straży Granicznej doprecyzowana ma zostać natomiast podstawa do sprawdzenia zawartości bagażu podręcznego i innych przedmiotów w ramach kontroli osobistej. Obecnie w zakresie tej kontroli wzmianki o bagażu podręcznym nie ma, jest natomiast przepis dający podstawę m.in. do przeglądania zawartości bagaży.

Zmiana w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje z kolei możliwość nałożenia grzywny w wysokości od 200 do 5000 zł w przypadku niestosowania się lub naruszania określonych w przepisach porządkowych i ustanowionych przez zarządzającego zasad obowiązujących na lotnisku, podobnie na pokładzie samolotu.

Znowelizowane mają także zostać przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Zgodnie z projektem policja będzie miała obowiązek sprawdzenia obiektów infrastrukturze krytycznej o obszarze objętym 3. - a nie jak obecnie - 2. stopniem zagrożenia.

Projektodawca zwraca uwagę, że przesłanką do 2. stopnia alarmu jest zaistnienie zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, bez zidentyfikowanego celu, a 3. wprowadzany jest w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku terrorystycznego. "W rezultacie działania Policji ukierunkowane zostaną na przeciwdziałanie skonkretyzowanemu zagrożeniu" – czytamy w uzasadnieniu.

W tym zakresie projektodawca chce też ograniczyć obowiązek sprawdzenia do obiektów wskazanych przez KGP w uzgodnieniu z szefami MSWiA i ABW. Celem jest poprzedzenie działań policjantów analizą charakteru zagrożenia przez wymienionych.

Ponadto wzmocnione mają zostać mechanizmy przekazywania informacji w przypadku wprowadzenia zmiany lub odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (dotyczących cyberprzestrzeni). W działaniach po wprowadzeniu alarmu mają zostać uwzględnieni ponadto właściciele i posiadacze obiektów infrastruktury krytycznej.

Zmiany w Ustawie o zarządzaniu kryzysowym przewidują z kolei opracowywanie i wdrożenie minimalnych wymagań wobec właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów, instalacji, urządzeń i usług infrastruktury krytycznej. Wymagania będzie określać Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wzmocnieniem walki z terroryzmem i przestępczością uzasadniane są także zmiany w Ustawie o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR, Passenger Name Record). Projektodawca chce wprowadzić okres przejściowy w ramach mechanizmu podłączania przewoźnika do systemu przekazywania danych PNR. Na uzgodnienie warunków przekazywania danych i warunków współpracy z Krajową Jednostką ds. Informacji o Pasażerach (funkcję tę pełni komórka SG) przewoźnik będzie miał pół roku. Zmianie ma także ulec sposób prowadzenia przez SG postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń w tym zakresie.

Projekt, obecnie na etapie uzgodnień, opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji. Pismo do uzgodnień skierowano m.in. do resortów, wojewodów, NBP czy RCB. W konsultacjach uwzględnieni są również m.in. Polska Izba Ochrony, zarządzający lotniskami, Związek Banków Polskich i przewoźnicy lotniczy. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska