Jak dodał, zgłosiły je zarówno osoby prywatne jak i samorządy i organizacje.

Horała przekazał, że w ubiegły wtorek, 10 marca, zakończyły się trwające od 10 lutego br. konsultacje dotyczące trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Przez miesiąc można było zgłaszać uwagi do tzw. korytarzy dla nowych linii kolejowych i tras drogowych w ramach inwestycji Centralny Port Komunikacyjny.

"W ciągu miesiąca w ramach konsultacji wpłynęło prawie 33 tys. wypełnionych elektronicznie formularzy za pośrednictwem strony konsultacje.cpk.pl. Formularze można było też przesłać w wersji papierowej drogą pocztową, jak również złożyć osobiście – w siedzibie spółki. Zgłoszenia przesłane pocztą cały czas spływają - liczy się data nadania. Ostateczna liczba uwag będzie znana po podliczeniu tradycyjnej korespondencji" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Wiceminister podkreślił, że SSL powstał w ramach przygotowań do zaprojektowania i budowy ponad 1,6 tys. km nowych linii kolejowych CPK, wchodzących w skład 12 szlaków, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Sieć nowych linii kolejowych, w tym odcinków określanych jako kolej dużych prędkości, ma umożliwić dojazd do CPK z większości miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Jak przekazał, w dokumencie zamieszczono wyniki wstępnych prac planistycznych, wskazując na orientacyjny charakter prezentowanych wariantów.

"Propozycje przebiegów stanowią zatem podstawę do dalszych dyskusji i analiz. Włączenie mieszkańców w proces prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie jest bez wątpienia dobrą praktyką. Pozwala ona na wskazanie największych problemów lokalizacyjnych i wypracowanie szczegółowych rozwiązań akceptowalnych przez możliwie szerokie grono zainteresowanych" - powiedział Horała.

Jak dodał, "ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu planistycznego, po przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych na poziomie gminnym - ich rozpoczęcie planowane jest jeszcze w tym roku, a także na podstawie szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych prowadzonych podczas opracowywania studiów wykonalności".

"Jednym z wyzwań tej procedury jest potrzeba pogodzenia wielu aspektów procesu inwestycyjnego, takich jak uwarunkowania przestrzenne - w tym zabudowa, oczekiwania społeczne, parametry techniczne, kwestie ochrony przyrody itd. Już wstępna analiza napływających do spółki wniosków wskazuje, że wśród nich jest dużo oczekiwań wzajemnie się wykluczających" - zauważa minister.

Wnioski i uwagi dotyczą w największym stopniu kilkunastu miast i miejscowości, np. Krakowa, Konstantynowa Łódzkiego, Wieliszewa, Grójca i Bolimowa na Mazowszu, Miedzianej Góry pod Kielcami, Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Mikołowa w województwie śląskim oraz Jelcza-Laskowic na Dolnym Śląsku.

Większość zawiera propozycje zmian przebiegu zaproponowanych wariantów, np. poprowadzenia linii kolejowych przez tereny niezabudowane (pola, lasy, łąki) lub wręcz przeciwnie: ograniczenia ingerencji w takie tereny z uwagi na ochronę terenów zielonych.

Liczna grupa uwag dotyczyła propozycji nowego korytarza Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – ze szczególnym uwzględnieniem gmin położonych na południe od Warszawy.

"Napłynęły też opinie popierające realizację naszych inwestycji – np. z rejonu Łomży, a także postulat rozszerzenia korytarzy, aby można było uwzględnić ew. nowe przebiegi linii w ramach CPK przez takie miasta jak Bielsko-Biała, Rybnik, czy Elbląg. Otrzymaliśmy także propozycje zbliżenia ciągów nowych linii kolejowych w systemie kolei dużych prędkości do wybranych miast - dotyczy to np. Ostrowa Wielkopolskiego, Torunia, Bydgoszczy" - powiedział Horała.

Wiceminister zapewnił, że zbierane są wszystkie uwagi przekazane w innych formach poza formularzem elektronicznym. "Pochylamy się nad nimi, by zaproponować rozwiązania techniczne możliwe do zaproponowania na kolejnych etapach, skutkujące ograniczoną ingerencją w przestrzeń" - powiedział.

Pełnomocnik zapowiedział, że wstępnie publikacja raportu z tego etapu konsultacji projektu dokumentu SSL planowana jest do końca czerwca. Ostateczny termin będzie warunkowany liczbą i poziomem złożoności uwag przekazywanych w wersji papierowej – większość z nich wpłynęła w ostatnich dniach konsultacji, a te wysłane pocztą spływają nadal.

CPK - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.