Ustawa, która była przedłożeniem rządowym, wprowadza zmiany m.in. w ustawach: o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; o zawodach lekarza i lekarza dentysty; o publicznej służbie krwi; o diagnostyce laboratoryjnej; o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; o Państwowym Ratownictwie Medycznym; o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o zawodach pielęgniarki i położnej.

Zmiany dotyczą też innych ustaw m.in. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o Agencji Badań Medycznych.

Senat na posiedzeniu w nocy z poniedziałku na wtorek zaproponował do ustawy 10 poprawek. Część z nich ma charakter doprecyzowujący - np. koryguje odesłanie do niewłaściwych artykułów; część wprowadza istotne zmiany.

I tak poprawka numer 10 dotyczy tego, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie SARS-CoV-2 objąć m.in. personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek i ratowników medycznych. Badania miałyby być finansowane z budżetu państwa i wykonywane w ściśle określonym terminie - od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do 60 dni po jego odwołaniu.

Reklama

Stanowisko rządu do tej poprawki było negatywne, bo jak uzasadniał w poniedziałek w Senacie, a także na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, jej cel jest już realizowany w ramach przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.

Wskazał, że wydanie rozporządzenia Rady Ministrów daje możliwość nałożenia obowiązkowego wykonania badań lekarskich, w tym tego rodzaju testów. Poprawka, jak ocenił, nie zasługuje na poparcie tym bardziej, że nie uwzględnia sankcji i dokładnego sposobu realizacji badań. Komisja głosami większości członków zaopiniowała ją negatywnie.

Negatywną rekomendację otrzymała też m.in. poprawka (numer 9 w druku) przewidująca, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem, za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwać ma specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty dodatku miałyby być również finansowane przez rząd.

Wiceminister Cieszyński uzasadniał, że o wynagrodzeniach decydują osoby zarządzające placówkami. Akcentował, że szpitale jednoimienne i posiadające oddziały zakaźne otrzymują dodatkowe środki, które mogą być przeznaczone na płace.

Komisja negatywnie zaopiniowała też poprawkę numer osiem, zakładająca m.in. że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wyda zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok uwzględniając podwyższenie wysokości punktu rozliczeniowego w ryczałcie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej o nie mniej niż 15 proc.

Wiceminister Cieszyński, uzasadniając negatywne stanowisku rządu do tej poprawki, wskazał, że materia regulowana jest zarządzeniem prezesa NFZ i nie powinna być zapisana w akcie rangi ustawowej.

Pozytywną rekomendację uzyskała natomiast m.in. poprawka numer pięć mówiąca, iż podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę nad osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19, ma przekazywać do sanepidu informacje o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Nowela wprowadza zmiany w kilkunastu ustawach działających w obszarze ochrony zdrowia. Przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków sprawozdawczych wobec Narodowego Fundusz Zdrowia; umożliwienie powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej pięcioletnią przerwę w jego wykonywaniu w trybie uproszczonym oraz możliwość dyżurowania w placówkach medycznych przez inne zawody pracujące w ochronie zdrowia.

Ustawa stwarza możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i swojej rodziny oraz wystawania recept, nie tylko w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, jak to jest obecnie. Nowela wprowadza mechanizmy egzekwowania maksymalnych cen na leki i inne produkty medyczne. Regulacja umożliwia też np. zawieszenie obowiązkowych kontroli w laboratoriach diagnostycznych.

Nowela umożliwia personelowi medycznemu, który przebywa w kwarantannie, udzielania pacjentom wideokonsultacji. Wskazuje też, kogo można skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii, a kogo nie. Wyłączeni będą m.in. wychowujący dziecko do 14 lat, a w przypadku, gdy robią to samotnie, do lat 18, oraz osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Skierowanie będzie mógł otrzymać tylko jeden rodzic, jeśli oboje są medykami.

Nowela wprowadza też kary za niestosowanie się do zakazów, nakazów i ograniczeń; wprowadzono kary pieniężne w wysokości od 5 tys. do 30 tys. w zależności od rodzaju czynu. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl