Dodano, że "strona społeczna RDS wyraziła też oburzenie wobec nieuwzględnienia w rządowej wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej praktycznie żadnych propozycji zgłoszonych przez Radę i domaga się, aby rząd wskazał wyraźnie, jak planuje zabezpieczyć Tarczę 2.0 od strony finansowej".

"Strona społeczna RDS podkreśliła, że nadal jest otwarta na współpracę ze stroną rządową, gdyż tylko w ten sposób – znając problemy pracowników i pracodawców – można wypracować optymalne rozwiązania, które faktycznie pomogą zwalczyć gospodarcze skutki koronawirusa" - zaznaczono.

Z informacji wynika, że "zgłoszono też pełną gotowość zaopiniowania propozycji do Tarczy 2.0.". Jak zaznaczyła strona społeczna Rady, jej członkowie mają już gotowe pomysły, a jej eksperci są gotowi do dalszej pracy nad propozycjami skutecznych rozwiązań. "Organizacje pracodawców i związkowców uczestniczące w dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Rady zgodnie podkreśliły, że tzw. Tarcza Antykryzysowa nie zawiera lwiej części rozwiązań zaproponowanych przez organizacje pracodawców i pracowników" - wskazano.

Podano, że "jako najpilniejszą do rozwiązania wskazano dziś kwestię ochrony personelu medycznego, m.in. poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej, zatrudnienie w jednym miejscu, zapewnienie noclegów w hotelach na czas stanu epidemii oraz podwyżki pensji zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)".

"Reprezentujący stronę rządową Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaznaczał podczas posiedzenia Prezydium Rady, że obecna tzw. Tarcza Antykryzysowa to pakiet pomocy przewidzianej na najbliższe trzy miesiące i będzie dopasowywany do aktualnej sytuacji na bieżąco – na podstawie analizy wskaźników, informacji z rynku oraz nadsyłanych wniosków" - napisano w komunikacie.

Dodano, że "strona społeczna RDS wyraziła jednocześnie zdecydowany protest przeciw zapisom ustawy ograniczającym jej autonomię oraz prawo organizacji pracowników i pracodawców do swobodnego wybierania swoich przedstawicieli". "Podkreśliła, że obecne zapisy ustawy są niezgodne nie tylko z prawem krajowym, ale także z prawem międzynarodowym i Unii Europejskiej. Naruszają one m.in. art. 3 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87, dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że "do protestu strony społecznej Rady Dialog Społecznego przyłączyły się już liczne instytucje krajowe (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego i zrzeszenia branżowe) oraz międzynarodowe, w tym przewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego czy prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców". "Europejskie instytucje zrzeszające pracodawców i pracowników wystosowały też wspólny apel do Komisji Europejskiej" - podkreślono. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska