ZE PAK miał 445,18 mln zł straty netto, 393,36 mln zł EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - ZE PAK odnotował 445,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 460,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 423,59 mln zł wobec 477,26 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 393,36 mln zł wobec 89,79 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 877,92 mln zł w 2019 r. wobec 2 304,82 mln zł rok wcześniej.
"Dla właściwej oceny minionego roku warto oczyścić wynik grupy i spółki o zdarzenie o jednorazowym charakterze. Wszyscy wiemy o procesach, jakie zachodzą w branży wytwórców energii elektrycznej. Wysokoemisyjnym technologiom towarzyszy i będzie towarzyszyć wyższe ryzyko działalności. Zdecydowaliśmy się odzwierciedlić to zjawisko w procesie badania wartości naszych aktywów, stąd wyższy współczynnik dyskontowy dla przyszłych planowanych przepływów pieniężnych oraz skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji elektrowni Pątnów II. Zdecydowaliśmy się również utworzyć odpis aktualizujący wartość nakładów inwestycyjnych na projekt gazowo-parowy w elektrowni Konin" - napisał prezes Henryk Sobierajski w liście załączonym do raportu rocznego.
"Łączny wpływ obu tych zjawisk o jednorazowym charakterze spowodował konieczność zmniejszenia zysku netto grupy o 540 mln zł i spółki o 125 mln zł. Nie jesteśmy jedyną spółką z branży, którą dotknęła ta sytuacja. Gdyby jednak skorygować wynik netto grupy o wyżej opisane zdarzenia, to grupa zanotowałaby zysk netto na poziomie 94 mln zł a spółka zysk netto na poziomie 79 mln zł. Wynik EBITDA w przypadku grupy wyniósł 393 mln zł, a w przypadku spółki 122 mln zł. Są to wartości, które w mojej ocenie pozwalają uznać miniony rok za bardzo udany w kontekście lat ubiegłych, ale też wymagającego otoczenia" - dodał prezes.
Według niego, do wyzwań, jakie towarzyszą branży w związku z transformacją energetyczną, dołączają nowe, związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej jako następstwa szerzącej się pandemii i zarząd nie jest w stanie precyzyjnie określić skutków obecnej sytuacji i jej wpływu na branżę i spółki z grupy ZE PAK.
"Kilka dni temu informowaliśmy raportem bieżącym o podpisaniu umowy na modernizację kotła węglowego w elektrowni Konin i dostosowaniu go do spalania biomasy. Transformacja energetyczna w kierunku niskoemisyjnych źródeł generacji energii elektrycznej to proces ciągły i rozpisany 2 na lata, w mojej ocenie nie da się jej przeprowadzić w sposób nagły, nieuporządkowany i bez poszanowania dla następstw społecznych i ekonomicznych. W nieodległym czasie grupa ZE PAK poinformuje o postępach w realizacji kolejnych zamierzeń, związanych chociażby z projektami w obszarze fotowoltaiki czy wytwarzania tzw. 'zielonego' wodoru, w ramach realizacji Programu 'Czysta Polska'" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 46,34 mln zł wobec 64,52 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)