Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 6,9% r: r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 6,9% r/r do 153 236 mln zł na koniec I kw. 2020 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 5,2% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.
Na dzień 31 marca 2020 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 153 236,5 mln zł i w porównaniu z końcem 2019 r. wzrosły o 3,1%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie w wysokości 151 188,9 mln zł, należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w łącznej wysokości 1 101,2 mln zł oraz należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 946,4 mln zł, podano.
"Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 1,5% kw/kw, osiągając wartość 82 109,9 mln zł. Największą składową tego agregatu były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2,5% kw/kw do kwoty 52 510,6 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasowały się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 1,6% kw/kw do 21 496,4 mln zł" - czytamy w raporcie.
Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska S.A. wyniosły 9 497,7 mln zł i zwiększyły się o 2,5% kw/kw pod wpływem wzrostu sprzedaży zarówno w segmencie maszyn i urządzeń, jak i pojazdów.
"Kwartalna sprzedaż kredytów gotówkowych Santander Bank Polska S.A. osiągnęła wartość 2 mld zł, tj. o 10,2% więcej niż w tym samym okresie ub.r. Udział sprzedaży przeprowadzonej przez kanały zdalne wyniósł 31,2% wobec 24,2% w analogicznym okresie 2019 r. Portfel należności z tytułu kredytów gotówkowych Santander Bank Polska S.A. zwiększył się w ujęciu rocznym o 20,6%, osiągając na koniec marca 2020 r. wartość 14,7 mld zł" - czytamy także.
W I kwartale 2020 r. nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 1,4 mld zł, tj. o 4,2% mniej niż analogicznym okresie ub.r. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska S.A. wzrósł w stosunku rocznym o 5,7% do 50,6 mld zł na dzień 31 marca 2020 r., w tym część w złotych osiągnęła roczne tempo wzrostu na poziomie 7% r/r i wartość 40,4 mld zł.
Wskaźnik kredytów niepracujących, z uwzględnieniem ekspozycji POCI (tj. portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe), wyniósł 5,2% na 31 marca 2020 r. w porównaniu z 5,2% trzy miesiące wcześniej i 4,8% rok wcześniej.
Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 53,9% wobec 53,8% na 31 grudnia 2019 r. i 52,0% na 31 marca 2019 r.
W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów rosły w tempie 0,8% i na koniec marca wyniosły 157 756,8 mln zł. Rachunki bieżące wzrosły w tym okresie o 6% kw/kw i przejęły część salda depozytów terminowych, które w analizowanym okresie zmniejszyły się o 8,9%, podano także.
W skali roku baza depozytowa zwiększyła się o 6,8%, w tym zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 7,5% r/r.
"Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 95 861,3 mln zł i zwiększyła się o 4,5% za sprawą środków bieżących (+8% kw/kw), w tym rachunków oszczędnościowych w wysokości 30,5 mld zł wobec 29,1 mld zł na 31 grudnia 2019 r. Wartość depozytów terminowych zmniejszyła się o 2,6%. Wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadła o 4,4% kw/kw do 61 895,5 mln zł wraz z wartością sald na rachunkach terminowych (-16,7% kw/kw), co częściowo zrekompensował wzrost środków zgromadzonych na rachunkach bieżących (+2,5% kw/kw)" - czytamy także.
Portfel kont osobistych w złotych osiągnął liczebność na poziomie 3,8 mln sztuk na koniec marca br. i zwiększył się w stosunku rocznym o 5%. Liczba Kont Jakie Chcę, tj. kluczowego produktu akwizycyjnego banku wyniosła 1,9 mln. Łącznie z kontami walutowymi, bank obsługiwał blisko 4,7 mln kont osobistych.
Według stanu na 31 marca 2020 r. portfele podstawowych kart płatniczych Santander Bank Polska kształtowały się następująco:
- Portfel kart debetowych dla klientów indywidualnych (bez kart przedpłaconych) liczył ponad 3,9 mln sztuk i zwiększył się o 2,4% w stosunku rocznym. Uwzględniając karty firmowe, łączna baza kart debetowych wzrosła o 3,2% r/r, osiągając liczebność na poziomie 4,2 mln sztuk.
- Portfel kart kredytowych liczył 801,1 tys. sztuk i zmniejszył się o 7,1% r/r.
- Baza kart cyfrowych (HCE, Google Pay, Garmin Pay i Apple Pay), które umożliwiają realizację płatności mobilnych, wzrosła o 88,6% r/r do 951,5 tys.
Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)