Elemental Holding podpisał umowę nabycia akcji Elemental Asia


Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z holenderską spółką EFF umowę uprawniającą go do nabycia od 3,06 do 4,16 mln akcji spółki Elemental Asia, podała spółka.
"Na podstawie zawartej umowy strony zobowiązały się do podjęcia czynności zmierzających do zbycia przez EFF na rzecz emitenta nie mniej niż 3 061 671 i nie więcej niż 4 162 900 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Elemental Asia [...]. Strony postanowiły, że po spełnieniu warunków określonych w umowie, tj. między innymi pozytywnego zakończenia procesu badania stanu prawnego, finansowego i podatkowego Elemental Asia, zawrą umowę, która będzie określała ilość akcji będących przedmiotem sprzedaży, a także cenę sprzedaży akcji" - czytamy w komunikacie.
Strony ustaliły, że cena sprzedaży akcji zostanie ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa Elemental Asia, stanowiącą siedmiokrotność EBITDA Elemental Asia za 2020 rok, powiększoną o środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2020 rok oraz pomniejszoną o zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 rok, podano również.
Wartość przedsiębiorstwa, będąca podstawą określenia ceny za akcje, zostanie ustalona na podstawie zaudytowanego sprawozdania finansowego Elemental Asia za 2020 rok, zaznaczono.
"W przypadku, kiedy cena sprzedaży akcji ustalona na podstawie umowy będzie wyższa od średniej cena giełdowej akcji Elemental Asia w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających zawarcie umowy rozporządzającej, emitent będzie miał prawo odstąpienia od umowy" - czytamy dalej.
Strony dopuściły możliwość rozliczenia ceny sprzedaży akcji zarówno poprzez zapłatę określonej kwoty pieniężnej, jak i poprzez przeniesienie własności akcji własnych emitenta.
Umowa rozporządzająca zostanie zawarta po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie, nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku, podsumowano.
EFF jest podmiotem powiązanym z Elemental Holding, tj. prezes Paweł Jarski pełni również funkcję członka zarządu EFF, a ponadto EFF posiada łącznie około 28% akcji w kapitale zakładowym spółki.
Elemental Asia (dawniej: Prime Minerals) jest spółką notowaną na New Connect. Operuje na rynkach krajów azjatyckich w zakresie związanym z recyklingiem metali szlachetnych pochodzących z układów drukowanych i katalizatorów samochodowych, a także wydobycia metali i minerałów. Planowany zakup akcji Elemental Asia jest traktowany przez emitenta jako inwestycja długoterminowa prowadząca do dalszego rozwoju działalności na nowych rynkach.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)