Tylko do 5 proc. aktywów będą mogły lokować w akcje fundusze typu B, które mają powstać w ramach OFE – dowiedział się „Parkiet”. Podobny limit zaproponowano na inwestycje w jednostki TFI, z tym, że gdyby OFE „B” lokował pieniądze i w akcje, i w fundusze, obie kategorie będzie obowiązywać wspólny limit. Zwykłe OFE będą mogły nadal inwestować do 40 proc. na rynku akcji.

Dziś o tej pro­po­zy­cji dys­ku­to­wać ma mię­dzy­re­sor­to­wy ze­spół ds. za­łożeń no­we­li­za­cji usta­wy o or­ga­ni­za­cji i funk­cjo­no­wa­niu OFE. W je­go skład wcho­dzą m.in. przed­sta­wi­cie­le Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów, NBP, KNF oraz Izby Go­spo­dar­czej To­wa­rzystw Eme­ry­tal­nych.

Więcej w "Parkiecie"