Aby wliczać w koszty amortyzację samochodu osobowego, trzeba spełnić dwa warunki. Pojazd musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, a ponadto może być wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzonej działalności.

W przypadku samochodu formalnie należącego do małżonka osoby, która prowadzi prywatną praktykę w zawodzie medycznym, pierwszy warunek będzie spełniony wówczas, gdy między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Tak jest co do zasady wówczas, gdy małżonkowie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego nie spisali intercyzy lub, już w trakcie trwania związku, nie zawarli przed notariuszem umowy o rozdzielności majątkowej. Ale nawet w tym drugim przypadku samochód taki może stanowić wspólną własność małżonków, jeżeli został nabyty sprzed sporządzeniem umowy o rozdzielności w czasie trwania związku.

Jeśli jednak taki samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i lekarz rozpocznie jego amortyzację, to musi pamiętać, że małżonek ani on sam nie może wykorzystywać pojazdu do prywatnych potrzeb. W takim przypadku wliczenie jego amortyzacji w koszty byłoby bezpodstawne.