"Z aktualnej wyceny instrumentów finansowych wynika, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro w przedziale 2019 do 2021 r. Dolna granica tego przedziału przesunęła się o rok wstecz w porównaniu z poprzednim miesiącem" - głosi raport.

W październiku rząd przyjął Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro (NPWE), czyli dokument określający optymalny plan działań niezbędnych do wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, przy uwzględnieniu nieznajomości dokładnej daty jej przyjęcia.