Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce budowlanej PBG do do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja w komunikacie, w którym poinformowała, że w związku z wycofaniem PBG ze składu indeksu WIG20 kończy prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego spółki i wycofuje nadany jej rating.

"EuroRating wskazuje, że kontynuacja spadku oceny ryzyka kredytowego PBG wynika przede wszystkim z faktu, że szybki rozwój grupy kapitałowej finansowany jest w coraz większym stopniu kapitałem obcym. Wzrostowi łącznej wartości zobowiązań (w tym długu oprocentowanego) towarzyszy przy tym w ostatnim czasie niekorzystna zmiana struktury zadłużenia grupy - na koniec 2011 roku już ponad 4/5 zobowiązań stanowił dług krótkoterminowy. Przyczynia się to m.in. do stopniowego pogarszania płynności finansowej" - podano w komunikacie.

EuroRating zalicza do czynników negatywnych zmniejszającą się rentowność operacyjną i netto grupy, a także wygenerowanie przez PBG w ubiegłym roku ujemnych przepływów z działalności operacyjnej.

"Stabilna perspektywa nowego ratingu odzwierciedla m.in. zapowiedź spółki przeprowadzenia emisji nowych akcji, co powinno przyczynić się do poprawy struktury finansowania i wzmocnienia płynności. EuroRating pozytywnie ocenia także duży portfel zamówień grupy PBG na kolejne lata" - czytamy dalej w materiale.

Agencja poinformowała też, że ze względu na fakt, że po piątkowej sesji PBG zostaje przez Giełdę Papierów Wartościowych wycofana ze składu indeksu giełdowego WIG20, Agencja Ratingowa EuroRating kończy z dniem 16.03.2012 r. prowadzenie ratingowej oceny ryzyka kredytowego PBG SA i wycofuje nadany spółce rating.

Agencja prowadziła ocenę ratingową PBG w sposób ciągły od listopada 2007 roku.

Ratingi nadawane przez agencję ratingową EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20 są ratingami niezamówionymi – przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.