Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.

Eurotel

Eurotel zawarł w piątek ze spółką Solex umowę przeniesienia, na mocy której nabędzie prawa i obowiązki 28 dealerów sieci agencyjnej telewizji "n" od spółki Solex - poinformował Eurotel w komunikacie. Cena za przeniesienie praw do sieci Solex wynosi 258.300 zł brutto. "Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym kontynuacji działalności sieci Solex przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz nie mniej niż 6 miesięcy od dnia skutecznego połączenia ITI z innym podmiotem o ile dojdzie do tego połączenia w czasie roku od dnia zawarcia umowy, jednakże łącznie nie dłużej niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty przez SOLEX na rzecz Eurotel kwoty 7,5 tys. zł netto za każdy APS i APSiS, który w powyższym okresie zaprzestanie działalności" - podał Eurotel. Warunkiem jest też uzyskania zgody ITI na przejęcie przez Eurotel praw i obowiązków tej sieci. W związku z umową Solex zobowiązał się nie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio żadnej działalności konkurencyjnej wobec Eurotela, polegającej na sprzedaży towarów i usług w ramach sieci Telewizji "n" należącej do ITI.

GTC

ING Otwarty Fundusz Emerytalny, jako akcjonariusz GTC złożył propozycję uchwały na ZWZ spółki, w którym wnioskuje, aby wielkość planowanej emisji akcji serii I wyniosła maksymalnie 50 walorów - podało GTC w komunikacie. Dotychczasowy projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii I zakłada emisję do 100 mln walorów.

"Biorąc pod uwagę niską wycenę spółki (szczególnie w odniesieniu do aktywów netto) uważamy, że zmniejszenie wielkości emisji leży w interesie obecnych akcjonariuszy. Tym bardziej, że spółka nie realizuje obecnie ani nie przedstawiała atrakcyjnego z punktu widzenia akcjonariuszy programu inwestycyjnego wymagającego dokapitalizowania" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały ING OFE.

Przed publikacją projektów uchwał na ZWZ GTC informowało, że chce przeprowadzić emisję akcji z prawem poboru w wysokości 100 mln euro, która wzmocniłaby strukturę kapitałową oraz pozycję gotówkową spółki. Podano wtedy, że akcjonariusz spółki, firma Kardan N.V. jest gotowa uczestniczyć w planowanej emisji proporcjonalnie do udziałów posiadanych w spółce (27,75 proc.). Według danych ze strony internetowej GTC, ING OFE posiada 9,58 proc. udział w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

ZWZ GTC odbędzie się 16 kwietnia.

NWR

Producent górniczy New World Resources Plc w Europie Środkowej (NWR) podtrzymał swoje cele produkcyjne i sprzedazowe na 2012 r. Spółka wypracowała wolumen sprzedaży węgla koksującego i węgla energetycznego łacznie na poziomie 2289 kt w I kw. 2012 r. wobec 2389 kt rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.
„NWR podtrzymuje swoje cele produkcyjne i sprzedażowe na rok 2012. Zgodnie z poprzednim ogłoszeniem, spółka oczekuje, że wyprodukuje pomiędzy 10,8Mt a 11Mt węgla i 700kt koksu. NWR oczekuje, że zewnętrzna sprzedaż osiągnie pomiędzy 10,25Mt a 10,5Mt węgla, podzielonych w przybliżeniu na 52 procent węgla energetycznego i 48 procent węgla koksującego, włączając węgiel koksujący typu PCI. NWR dalej oczekuje sprzedaży koksu w 2012 r. na poziomie około 600kt" – czytamy w komunikacie.

Kredyt Bank, DSS

Kredyt Bank wypowiedział spółce zależnej Dolnośląskich Surowców Skalnych (DSS) Kieleckim Kopalniom Surowców Mineralnych (KKSM) umowy kredytowe na łącznie 80 mln zł, podały DSS w komunikacie W komunikacie podano, że DSS otrzymał informację o złożeniu spółce zależnej, Kieleckim Kopalniom Surowców Mineralnych oświadczenia Kredyt Bank o wypowiedzeniu umowy o kredyt obrotowy z dnia 08.08.2011r. w kwocie limitu na dzień zawarcia umowy kredytowej wynoszącej 30.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, umowy o kredyt obrotowy z dnia 29.06.2011r. w kwocie limitu na dzień zawarcia umowy kredytowej wynoszącej 10.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę dotychczasowego zadłużenia z tytułu zawartych umów kredytowych oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, umowy o kredyt obrotowy z dnia 29.06.2011r. w kwocie limitu na dzień zawarcia umowy kredytowej wynoszącej 40.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej związanej z realizacją zawartego kontraktu na dostawę kruszywa. „Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 7 dni i upływa z dniem 20 kwietnia 2012r. Jako przyczynę wypowiedzenia Umowy Bank wskazał zagrożenie upadłością w związku ze złożonym przez Spółkę Zależną wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz nie wywiązywanie się przez Spółkę Zależną ze swoich zobowiązań wynikających z umowy" – czytamy w komunikacie.

Trakcja - Tiltry

Silentio Investments, spółka zależna firmy budowlanej Trakcja – Tiltra, złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, podała spółka w komunikacie.>>>>

Olympic Entertainment Group

Spółki zależne Olympic Entertainment Group (OEG) w Estonii, Łotwie i Litwie osiągnęły łącznie 18,8 mln euro przychodów w I kw. 2012, o 17,5% więcej niż rok wcześniej, wynika z komunikatu spółki.>>>>

Vantage Development

Grupa deweloperska Vantage Development miała 0,995 mln zł straty netto w 2011 r. wobec 0,54 mln zł zysku na tym poziomie rok wcześniej.>>>>

Pelion

Walne Zgromadzenie dystrybutora farmaceutyków Pelion w dniu 9 maja zdecyduje o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 1,50 zł na akcję, podała spółka w projektach uchwał. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 24 maja, zaś dzień wypłaty dywidendy 5 czerwca, podano również. Rok wcześniej Pelion wypłacił 1,23 zł dywidendy na akcję.

Solar Company

Solar Company zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w czwartek - podała w poniedziałek spółka w komunikacie prasowym.>>>>

Redan

Redan złożył do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej swojej spółki zależnej Postiro, poinformowała spółka w komunikacie.
Wnioskodawcą jest spóka Postiro sp. z o.o., która prowadzi na zasadach franczyzy sklep w centrum handlowym "Galeria Victoria" w Wałbrzychu. „Spadek popytu spowodował, że Postiro sp. z o.o. poniosła stratę na sprzedaży za 2011 rok w wysokości ponad 216 tys. zł. Trend ten utrzymał się także w I kwartale 2012 roku. Podjęte z wynajmującym rozmowy nie przyniosły rezultatu w postaci zgody na renegocjacje warunków najmu, które mogłyby przyczynić się do przywrócenia rentowności działalności spółki. W związku z aktualną sytuacją zarząd Postiro sp. z o.o., w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji dla wierzycieli spółki, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej"- podano w komunikacie. W wyniku upadłości Postiro, grupa Redan wykaże łączenie saldo odpisów wynikających z tego tytułu (m.in. odpisy na udziały, należności, niezamortyzowane środki trwałe oraz straty z lat poprzednich) w wysokości około 132 tys. zł.

Zobacz też rekomendacjeWojas

Zarząd spółki obuwniczej Wojas będzie rekomendował pozostawienie zysku wypracowanego w 2011 r. w spółce, poinformował Wojas w raporcie rocznym. >>>>

Spółka obuwnicza Wojas spodziewa się, że przychody ze sprzedaży wzrosną o kilkanaście procent w porównaniu z ub. rokiem, przy niewielkim wzroście marży brutto. Plan spółki zakłada otwarcie 7-10 sklepów w Polsce i za granicą nakładem 3 mln zł, podał Wojas w raporcie rocznym.

Quercus TFI

Zysk netto Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniósł 2,871 mln zł w I kw. wobec 4,025 mln zł rok wcześniej, przy przychodach 10,305 mln zł w porównaniu z 15,024 mln zł w I kw. 2011 r., poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

TPSA

Rebranding usług stacjonarnych Telekomunikacji Polskiej (TPSA) nie wpłynie na założenia finansowe spółki na ten rok, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego.>>>>

Ciech, Zachem

Trwają intensywne rozmowy z kilkoma potencjalnymi inwestorami w sprawie sprzedaży Zachemu - poinformował prezes Ciechu Ryszard Kunicki. Dodał, że po kolejnej turze rozmów kończących się w kwietniu spółka będzie chciała wybrać partnera, który uzyska wyłączność w negocjacjach. "W sprawie Zachemu są prowadzone bardzo poważne rozmowy z kilkoma inwestorami. Odbywają się intensywne spotkania, w tym tygodniu również spotykamy się z jednym z nich" - powiedział Kunicki w TVN CNBC. Dodał, że dotychczasowy przebieg negocjacji jest "bardzo interesujący". "Po kolejnej turze rozmów kończących się w kwietniu będziemy chcieli zdecydować się na przyznanie wyłączności jednemu z inwestorów" - poinformował Kunicki. Przedstawiciele spółki już wcześniej informowali o tym, że rozważają sprzedaż segmentu TDI.
Ciech podał niedawno, że Zachem zanotował w pierwszym kwartale 2012 roku 1,69 mln zł zysku EBITDA wobec 7,3 mln zł straty EBITDA przed rokiem.
"Jeśli chodzi o I i II kwartał, który już się zaczął, mamy dobre wiadomości dla akcjonariuszy. Mamy dość korzystne ceny, które będą miały pozytywny wpływ również na wynik II kw." - powiedział. Dodał, że w całym segmencie organicznym w I kw. powinna być widoczna "znacząca poprawa wyników". EBITDA grupy Zachem w 2011 roku wyniosła minus 59 mln zł, a przychody 859 mln zł.

ATM SI

Komisja Nadzoru Finansowego zatwerdziła prospekt spółki ATM Systemy Informatyczne w związku z ofertą publiczną akcji serii D, poinformował urząd w komunikacie.
"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: ATM Systemy Informatyczne z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych serii A, B, C, D, (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów)" - czytamy w komunikacie.
Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Orbis

Orbis oddaje w poniedziałek do użytku kompleks hoteli ekonomicznych - ibis i ibis budget Kraków Stare Miasto z łącznie 302 pokojami - podała spółka w komunikacie prasowym. Kompleks hoteli położony jest w ścisłym centrum Krakowa, przy ul. Pawiej. W maju spółka zamierza otworzyć dwa hotele ekonomiczne działające pod markami ibis i ibis budget w Warszawie, gdzie zostaną oddane łącznie 333 pokoje. Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce. Zarządza blisko 60 obiektami w 25 miastach w Polsce i jednym hotelem w Wilnie na Litwie. Oferuje 10,5 tysiąca pokoi. Hotele działają pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, ibis i Etap/ibis budget, a także Orbis Hotels i Holiday Inn w Warszawie.

Seco/Warwick

Retech Systems, spółka zależna Seco/Warwick, zawarła zTitanium Metals Corporation umowę na wykonanie i dostawę urządzeń do topienia i rafinacji tytanu o wartości 16,88 mln USD, czyli ponad 53,7 mln zł - podało Seco/Warwick w komunikacie. Umowa została podpisana na okres od 12.04.2012 do 30.11.2013 roku. Grupa Seco/Warwick to producent pieców do obróbki cieplnej metali. W skład grupy, oprócz jednostki dominującej, wchodzą: Seco/Warwick ThermAl, Seco/Warwick Corporation z USA, Retech Systems LLC z USA, Seco/Warwick Retech z Chin, Seco/Warwick Allied z Indii, Seco/Warwick GmbH z Niemiec oraz OOO Seco/Warwick Group z Rosji.

Śnieżka

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka wzywa do sprzedaży 1.570.620 swoich akcji, po 31 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP. Przedmiotem wezwania są zarówno akcje niezdematerializowane, jak i zdematerializowane. W wyniku wezwania Śnieżka zamierza nabyć do 10,10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - przy założeniu, że nabędzie tylko akcje zdematerializowane - co odpowiada 11,59 proc. całkowitej liczby jej akcji, czyli 1.570.620 akcjom. Zapisy będą przyjmowane od 9 do 22 maja.

Na początku kwietnia akcjonariusze Śnieżki uchwalili skup do 1.570.620 akcji własnych w celu umorzenia za kwotę do 53,5 mln zł. Spółka informowała wówczas, że "akcje nabywane będą w pierwszej kolejności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (...), zaś po wyczerpaniu tej procedury akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym". Akcjonariusze ustalili również maksymalną cenę nabycia na 34 zł za akcję.

Europejskiego Centrum Odszkodowań

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy za rok 2011 ok. 2,66 mln zł, co daje 0,48 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy rekomendowany walnemu zgromadzeniu ustalono na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.Intersport

Intersport szacuje, że wypracował w I kwartale tego roku 63,2 mln zł przychodów, co oznacza rdr wzrost o 19,1 proc. Zysk brutto wyniósł 3,4 mln zł (wzrost o 685 proc.), a EBITDA 5,6 mln zł (wzrost o 115 proc.) - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Raport finansowy za I kwartał 2012 roku Intersport opublikuje 15 maja 2012 roku.